Home Notisia Timor-Leste Hasoru Hamlaha Seriu, Global Hunger Index Nia Dadus Hatudu

Timor-Leste Hasoru Hamlaha Seriu, Global Hunger Index Nia Dadus Hatudu

1434
0
Dadus Global Hunger Index kona ba Timor-Leste

Indikador Global ba Hamlaha ka Global Hunger Index fo sai relatoriu 2019 nian no hatudu katak Timor-Leste tama iha situasaun hamlaha ida seriu. Indikador ne’e refleta realidade hosi situasaun ekonomia, situasaun klima, no mos situasaun agrikultura Timor-Leste nian.

Indikador Global ba Hamlaha nian revela, maski esforsu mak buka atu hadiak situasaun hamlaha kontinua existi maibe esforsu mak halo ona neneik liu bainhira kompara ho nasaun sira seluk. Timor-Leste tamak iha klasifikasaun rai hamlaha 110 hosi nasaun 117 mak indikador ne’e sura.  Pontu indikador Timor-Leste  hetan mak 34.5, tama nudar kategoria seriu, no numeru ida ne’e mak numeru ida bo’ot liu iha Asia, ka ho liafuan seluk bele hatete Timor-Leste mak rai ida hamlaha liu iha Asia.

Indikador ba hamlaha nian sura hosi komponente importante hat; Ida, mak situasaun desnutridu ka situasaun mak hatudu katak konsumu ba kaloriu la sufisiente; rua, labarik sira tinan 5 ba kraik mak nia todan la tuir sira nia altura, konsidera sofre malnutrisaun seriu; tolu, labarik sira tinan 5 ba kraik, mak sofre malnutrisaun kroniku, ka sira nia todan la tuir sira nia tinan; hat, mortalidade labarik tinan 5 ba kraik, ne’ebe akontese tanba nutrisaun la adequada no mos ambiente mak la saudavel.

Ba situasaun seriu mak akontese ona Global Hunger Index ka Indikador Global ba Hamlaha nian rekomenda atu; Prioritiza no fo atensaun ba grupo vulneravel liu; Halo prepasaun diak liutan atu responde ba dezastre; Foti asaun atu mitiga alternasaun klimatima fo atensaun forte liutan ba aihan no segurasaun nutrisaun; Fo komitmentu ba finansiamentu justu.

Bele haree relatoriu kompletu iha link ne’e https://www.globalhungerindex.org/results.html

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here