Home Saude Covid-19, Total Osan $498 mill Mak Uza Ba Pilar Hamutuk 5, Liu-liu...

Covid-19, Total Osan $498 mill Mak Uza Ba Pilar Hamutuk 5, Liu-liu Ba Iha Komunikasaun De Risku

1107
0
Portavoz CIJK, Dra. Odete Viegas. [Foto: Francisco JDA | 06.03.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Governu kontinua halo esforsu hodi kombate no prevene sidadaun  hosi pandemia virus Corona. Liu hosi Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK] ne’ebe lidera hosi Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak kontinua halo serbisu hodi fo sai situasaun atual no responde nesesidade importante sira.

Ho situasaun duodesimu ne’e, Neon Metin halo konfirmasaun ho orsamentu ne’ebe aloka ona ba CIJK, hodi responde situasun virus Corona. Ba Neon Metin Portavoz CIJK, Dra. Odete Viegas hateten orsamentu ne’ebe uza bai ha kombate covid-19 hamutuk ho Ministeriu sira seluk ho parseria sira ne’ebe mak involve iha papel Ministeriu Saude nian.

“Iha planu kontizensia antes $1.5 Milloens, entaun hosi orsamentu ida ne’e, proposta premeiru hosi ekipa tekniku ne’ebe hatoo iha Ministeriu Finansas pro volta hosi $ 498 mill, osan ne’e mos fahe ba pilar hamutuk 5. Ba iha pilar 1 atu hare ba iha komunikasaun de risku no involvimentu komunidade ba orsamentu ida ne’e ita sedauk hatene pro volta ka gasta ona orsamentu hira, maibe relatoriu no fim sei hatoo iha sala de situasaun”, esplika Dra. Odete, iha CCD 06/03.

Antes ne’e portavoz CIJK seluk, Dr. Rui Araujo mos informa ona katak goveru asina ona kontratu ho UNDP, hodi halo kompras ba aimoruk no ekipamentu ba iha prevensaun Virus Corona iha Timor-Leste.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here