Home Notisia Covid-19, Profesor Portugueses Iha Liquisa La Halo Kontaktu Ho Komunidade Sira

Covid-19, Profesor Portugueses Iha Liquisa La Halo Kontaktu Ho Komunidade Sira

1317
0
Diretora Centru Saude Municipio Liquisa, Aplonia Dos Santo. [Foto: Eduardo Exposto | 20.04.2020]

Kontributor Eduardo Exposto

Relasaun ho grupuprofessor Portugueses sira ne’ebe nain 2 konfirmadu positviu Covid-19, hosi nain rua ne’e ida bolu sub-grupu P katak profesor ida ne’ebe fila ba ona ba Portugal iha loron 4 Abril, no bainhira halo teste iha Portugal konfirmadu positivu, no ida seluk mak sub grupu TL ne’ebe iha hela Timor  no halo ona ezame laboratoriu no rezultadu ikus hosi Royal Darwin Hospital hatudu katak nain 1 pozitivu ho karga viral kiik oan no nain 1 seluk indetrminadu ka provavel.

Kontributor Neon Metin Radio Komunidade Tokodede halo entrevista ho Diretora Centru Saude Municipio Liquisa, Aplonia Dos Santo relasiona ho informasaun ne’ebe mak sai ona diskusaun iha publiku, liu-liu liga ho professor Portugueses, ba contributor Neon Metin Diretora Aplonia hateten liga ba profesora Portugueses ne’ebe fila ona ba Portugal iha loron 4 Abril no kazu positviu bainhira halo teste iha Portugal no nia rezultadu manda mai Ministeriu Saude, liu hosi ekipa vijilansia epidimiolijka no hatoo mai Municipio Liquisa katak professor ne’e positivu duni virus Corona.

“Bainhira informasaun ne’e ami simu, parte hosi Saude Municipio Liquisa nian buka kedas kontaktu sira ne’ebe durante ne’e profesor ne’e halo kontaktu ba, hamutuk professor nain 5 ho sofer 1. Depois foti sira nia sample no ba halo teste, rezultadu hosi nain 5 ne’e, iha nain 2 rezultadu hatudu indeterminadu ka provavel, entaun presiza izola para la daet ba komunidade sira iha liur no la halo paniku. Agora dadauk sira nain 2 iha ona Vera Cruz, atu nune’e dotor siran bele halo atendementu ba sira”, hateten Diretora Centru Saude Liquisa, 20/04.

Diretora Centru Saude mos informa katak parte Ministeriu Saude halo ona disinfekta iha uma ne’ebe mak sira hela ba. Bainhira ekipa saude halo amostra husu mos ba sira atu kuarentena sira nia an iha uma no labele sai hosi uma.

Centru Saude Municipio Liquisa mos halo kontaktu ho uma nain ne’ebe mak professor Portugueses sira aluga, karik durante ne’e halo kontaktu ho sira nain 5, maibe uma nain rasik inklui familia tomak sedauk halo kontaktu direta ho professor nain 5 refere.

“Ami halo kontaktu ho uma nain maibe uma nain dehan durante ne’e sira la halo kontaktu ba malu. Rezultade ne’ebe sei provavel siginifika katak laiha risku boot atu hadaet ba ema seluk iha liur, tanba virus ne’e kiik oan los”, esplika Diretora Centru Saude Liquica

Profesores Portugueses nain 3 seluk agora dadauk halo hela auto-kuarentena iha sira nia hela fatin iha Liquisa no hetan kontrola hosi ekipa centru saude Liquica.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here