Home EduTek AJTL Fo Formasaun ba RC, Abel: Hodi Bele Hadia Jestaun Editorial

AJTL Fo Formasaun ba RC, Abel: Hodi Bele Hadia Jestaun Editorial

718
0
Jornalista Radio Komunidade Mauloko Maubisse halo hela aprezentasaun iha formasaun. [Foto: 18.12.2019]

Reportazen Zevonia Vieira 

Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e [AJTL] realiza formasaun ba jetor no jornalista radio Comunidade [RC]. Objetivu hosi formasaun ne’e atu hasae abilidade jesto no jornalista sira hodi bele hadia jestaun editorial no oinsa jornalista bele halo produsaun nutisia ne’ebe diak liu.

Iha loron abertura ba formasaun ne’ebe halao iha Radio Mauloko Maubisse, Prezidente AJTL, David Hugo hateten Centro Radio Comunidade [CRC] servisu hamutuk ho AJTL hodi hasae abilidade jestor radio no jornalista sira, atu nune’e Radio Comunidade iha planu ne’ebe diak, hodi aumenta numeru produsaun ne’ebe bele fo benefisiu ba sira nia komunidade.

Prezidente AJTL mos hatutan katak AJTL kontinua nafatin hodi servisu hamutuk hodi kapasita membru AJTL no jornalista em jeral, hodi aumenta sira nia konnesementu no abilidade hodi bele sai jornalista ne’ebe bele serbi nia audiensia ho kualidade.

Iha fatin hanesan Diretor Nasional CRC, Abel da Conçecâo ba partisipante sira katak formasaun ne’e realiza tanba iha fulan hirak liu ba CRC halo asesmentu konaba lalaok servisu radio comunidade ne’ebe ladun fo mudansa diak ba iha produsaun, ho razaun ne’e CRC iha intensaun atu bele apoiu radio komunidade sira, liu hosi formasaun konaba jestaun editorial no oinsa halo produsaun ne’ebe kualidade, atu nune’e bele fo informasaun ne’ebe diak no edukativu ba komunidade sira.

Diretor Abel mos hateten razaun seluk tanba sa CRC hakarak haforsa liutan formasaun iha rai laran, tanba governu hakarak redus orsamentu ba formasaun ha rai liur.

“Governu iha hanoin atu redus formasaun iha rai liur, entaun bele halo iha rai laran no nia benefisiu ne’e boot liu, tanba numeru partisipantes boot kompara ho formasaun ne’ebe halo iha liur, numeru partisipantes ne’ebe mak ba bele oituan”, esplika Abel, 18/12.

Abel haforsa liutan katak tempu to’o governu valoriza asosiasaun jornalista sira no organizasaun sira seluk iha rai laran, fo oportunidade ba sira hodi fasilita formasaun ba jornalista sira, tanba sira iha ona esperiensia diak hodi fahe esperiensia ba jornalista foun sira.

Formasaun ba radio komunidade ho tema Importansia Media Komunitaria, ne’ebe halao ba datoluk iha Maubisse, partisipa hosi Radio Comunidade Mauloko Maubisse, Radio Rai Husar Aileu, Radio Covataroman Covaliman, Radio Comunidade no Boaventura Manufahi.

Formasaun ne’e halao durante loron rua hahu hosi loron 18-19 Dezembru, no sei kontinua ho seminariu nasional konaba importansia media komunitaria ne’ebe sei halao iha Maubisse.

Antes ne’e AJTL mos halao ona formasaun ba dahuluk no daruak iha Municipio Liquica no Baucau ne’ebe hetan hosi partisipasaun radio comunidade hosi parte loro monu no lorosa’e. Formasaun ne’e realiza tanba AJTL servisu hamutuk ho CRC no hetan apoiu hosi Fundus Dezenvolvimentu Capital Humanu [FDCH].

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here