Home Notisia TMR: CNRT La Afavor Ba OJE, Tanba Deskontente Ho Nain Sia...

TMR: CNRT La Afavor Ba OJE, Tanba Deskontente Ho Nain Sia Ne’ebe Sei Pendente

3715
0
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. [Foto: Francisco JDA | 17.01.2020]

Reportazen Francisco JDA

“Bankada CNRT la a-favor ba OJE 2020 tanba partidu CNRT descontente ho membro governu nain sia ne’ebe sei pendente no buat balun ne’ebe sira la gosta iha governasaun, hodi fo kauza ba OJE 2020”. TMR

Proposta Orsamentu Jeral Estadu 2020 [OJE] ne’ebe la passa iha Parlamentu Nasional, ba jornalista sira Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak katak governu preparadu ona ba simu desizaun saída deit mak akontese iha Parlamentu Nasional, no ikus OJE 2020 ne’ebe governu apresenta la pasa duni.

“Hau hatete konkuensia ida ba iha ita nia nasaun, ne’ebe ita fila fali ba duadesimu. No duadesimu ne’e hanesan 2017- 2018, lori nia konsekuencia ba ita nia vida ekonomiku pais nian, maibe ne’e normal iha politika. Hau hakarak atu hatete ba hau nia oan joven sira, inan-aman sira kontinua fiar nafatin ba orgaun estadu sira, ami sei halo esforso para ultrapasa ida ne’e” dehan PM iha Parlamentu nasional 17/01.

Taur Matan Ruak hatutan katak dalan diak ba dezenvolvimentu mak viabiliza programas no atividade governasaun nian, maibe hein Prezidente da Republika neutralmente akompanha debate no dezisaun parlamentu nian, ho nune’e hare took pasu tuir mai ne’e oinsa, ba eleisaun antesipada ou tur hamutuk.

“Dezisaun fila ba Presidente da Republika mak deside ita ba eleisaun antesipada ou halibur fila fali partidu ka oinsa ne’e Presidente mak hatene, partidu CNRT ohin hatete katak sira la kontente ba buat rua, ida tanba sira nia membru sira seidauk toma posse, ida seluk tanba iha buat baluk ne’ebe sira la gosta iha governsaun, maibe ne’e normal ita hare passu saida mak sei akontese”, tenik Taur Matan Ruak.

Taur Mata Ruak mos hateten katak bankada CNRT la a-favor ba OJE 2020 tanba partidu CNRT descontente ho membro governu nain sia ne’ebe sei pendente no buat balun ne’ebe sira la gosta iha governasaun, hodi fo kauza ba OJE 2020.

Neon Metin koko halo entrevista ho Prezidente Parlamentu Nasional, Arao Noe maibe Prezidente Arao lakohi fo komentariu.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here