Home Notisia AMP Sei Eziste? Kalbuady: AMP Harii Liu Hosi Konferensia No Tenke Fila...

AMP Sei Eziste? Kalbuady: AMP Harii Liu Hosi Konferensia No Tenke Fila Fali Ba Konferensia

4061
0
Sekretariu Jeral, Francisco Kalbuady entrega karta hosi Xanana Gusmao ba Prezidente da Republika. [Foto: Copyright Media PR | 23.01.2020]

Reportazen Zevonia Vieira & Santina Lucia da Costa

Partidu CNRT hasoru malu Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo, relasiona ho situasaun politka ne’ebe akontese iha VIII Governu Konstituisional. Hatan ba jornalista Neon Metin relasiona ho Aliansi Maioria Parlamentar sei eziste ka lae?

Ba Neon Metin, Sekretatiu Jeral partidu CNRT, Francisco Kalbuady hateten tuir juri hanesan ne’e maibe tuir faktus AMP harii hosi konferensia no tuir Lei eleitoral, katak konferensia hosi partidu tolu ka idak-idak, depois mak konferensia hamutuk, ne’ebe toma desizaun saida deit, tenke fila fali ba konferensia idak-idak nian.

Iha semana kotuk bainhira Primeiru Minsitru, Taur Matan Ruak, hasoru malu Prezidente da Republika, ba Neon Metin Taur Matan Ruak hateten bankada CNRT kontra Orsamentu Jeral Estadu 2020, ne’e sinal AMP la ejiste ona.

“AMP iha komprimisiu katak programa governu tenke pasa, katak partidu tolu ne’e tenke vota hamutuk no orsamentu tenke pasa. Orsamentu la liu no bankada CNRT mak vota kontra, ne’e sinal hatudu katak AMP laiha ona. Deputadu CNRT sira mak baku mate tiha AMP iha sesta feira semana kotuk”, deklara Taur Matan Ruak, 20/01

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here