Home EduTek IE Lansa Buletin Lalenok Ba Edukasaun, SEFOPE: Hau Sente Moe Tanba Seitor...

IE Lansa Buletin Lalenok Ba Edukasaun, SEFOPE: Hau Sente Moe Tanba Seitor Privadu Halo Ho Boa Vontade

1751
0
Lansamentu buletin institute education. [Foto: Francisco JDA | 11.02.2020]

Reportazen Francisco JDA

Institute of Education [IE] nudar instituisaun ne’ebe eziste iha loronv11 Fevereiro 2016 ho karateristika ida katak hasae kapasidade ho abilidade no kompetensi, lansa planu estratejia 2020-2024 ho Bulletin naran Lalenok Ba Edukasaun.

Objetivu hosi bulletin ne’e atu asegura no garantia resposta adekuadu ba sidadaun hotu, atu asesu ba edukasaun naun formal, promosaun direitu ema ho difisiensia, promove salva guarda ba direitu labarik nian.

Presidente Institute of Education, Antonio Guteres iha diskursu hateten, iha responsabilidade tomakho  tranparansia, integridade hodi grante kualidade no garante atividade ne’ebe trasa iha planu estratejia iha Institute Education.

“Hasoru obstaklu oin-oin, ne’ebe inisia hosi estudante no joven sira atu tane as independensia Timor-Leste, edukasaun mak xafe ba desenvolvimentu, pronto servi nafatin joven sira iha seitor edukasaun, formasaun iha area oin-oin , maske forsa ne’ebe nato’on maibe prontu nafatin atu hatutan no habelar nafatin ami nia vizaun ba joven sira”, tenik Antonio Guteres , iha Salaun Esperanca Delta, 11/02

Antonio hatutan maske to’o ohin loron seidauk hetan apoio fundus hosi fatin ruma, maibe ho espiritu no vontade tomak pronto atu hakat nafatin nune’e formando sira ne’e halao formasaun iha Institute of Education, formando hamutuk 3 mill ne’ebe halao formasaun durante tinan 3 nia laran.

Antonio espresa liu tan, ba futuru kontinua tau matan no fo apoio ba sentru formasaun hotu, liu hosi subsidiu finanseiru, fasilidade, apoio mos  formasaun lian Inglesh, Japaun, Korea Portugues, hodi melhora liu tan kualidade sentru formasaun iha Timor-Leste.

“Liu hosi bulletin sei produz imformasaun kompletu, justu, kompletu, imparsialdade, independensia sobre informasaun no atividade hotu, ne’ebe relasaun ho seitor edukasaun iha teritorio Timor laran tomak kada fulan, tanba tuir kapasidade  ne’ebe natoon”, dehan Antonio

Iha fatin hanesan Secretariado Formasaun Professional Emprengu, Juliaõ da Silva iha diskursu hateten nia parte hanesan governo sente moe tanba lolos Institute ida ne’e responsabilidade maximo estadu nian ne’ebe presiza fo apoio maximu.

“Hau hanesan membru governu moe, tanba seitor privadu individual halo ida ne’ebe boa vontade, hakarak ajuda estadu hosi kontribuisaun kiik ka boot ba ita nia joven sira ne’ebe hakmaan an iha sentru institute ida ne’e, kontinua halo aprosimasaun ho estadu hanesan parseiro ne’ebe diak”, Juliaõ da Silva

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here