Home Notisia Lu Olo: TMR Sei Mantein Nafatin Nudar PM To’o Hetan Solusaun

Lu Olo: TMR Sei Mantein Nafatin Nudar PM To’o Hetan Solusaun

968
0
Prezidente da Republik, Dr. Francisco Guterres Lu Olo. [Foto: Santina Lucia da Costa | 10.02.2020]

Reportazen Zevonia Vieira 

Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo halo dialogu ho lider istoriku sira, hafoin remata enkontru ne’ebe lao durante durante oras neen nia laran, ba jornalista sira Prezidente da Republika informa rezultadu hosi enkontru ho lider istoriku sira.

Iha pontus importante balun ne’ee mak Prezidente da Republika mensiona mak katak Taur Matan Ruak kontinua lidera VIII Governu Konstituisional nudar Primeiru Ministru.

“Taur Matan Ruak sei mantein nafatin nudar Primeiru Ministru ba VIII Governu Konstituisional to’o ate hetan solusaun ba impase politika ne’ebe akontese iha ita nia rain”, hateten Lu Olo ba jornalista sira iha palacio prezidensia, 10/02.

Hatan ba jornalista Neon Metin solusaun diak liu hodi resolve impase politika mak saida? alende eleisaun antesipada? Ba Neon Metin Prezidente da Republika hatan, “ita buka dalan oinsa mak bele diak liu bai ta nia rain, hosi solusaun politika maibe la ses hosi dalan Konstituisaun ninian signifika katak ita sei buka maneiras hotu-hotu, no sei fo tempu ba Prezidente da Republika para atu bele koalia bebeik hodi buka solusaun”.

Karik dana alternativa seluk mak forma governu foun? Ba Neon Metin Prezidente Lu Olo responde, liu hosi enkontru ho lider istoriku sira, koalia hamutuk oara atu fo ba partidu politiku sira para bele lao no koalia ba malu, hodi dezenha sa solusaun mak diak liu ba ita nia rain.

Karik iha kontaktu via telephone ho maun boot Xanana durante enkontru ho lider istoriku sira seluk? Ba Neon Metin hateten, “ami hakarak hatete lolos katak laiha kontaktu malu ho  maun Xanana liu hosi telephone, ami koalia iha fatin ida ne’e ohin ba oin, maibe se iha tempu koalia ohin ba oin diak liutan”.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here