Home Notisia Xefe Estadu Maior Jeneral FFDTL Hatoo Seguransa Rai Laran Ba PR

Xefe Estadu Maior Jeneral FFDTL Hatoo Seguransa Rai Laran Ba PR

148
0
Xefe Estadu Maior Jeneral FFDTL, Major Lere Anan Timur. [Foto: Santina Lucia da Costa | 12.02.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa 

Xefe Estadu Maior Jeneral FFDTL, Major Lere Anan Timur hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, hodi hatoo situasuan seguransa rai laran.

Hafoin remata enkontru ba jornalista, Major Lere Anan Timur hateten seguransa rai laran laiha situasaun ne’ebe grave liu, situasaun kalma oituan.

 “Stuasaun rai laran ate agora laiha situasaun ne’ebé grave liu, ita haree situasaun kalma uituan. Hau bele dehan katak situasaun ne’ebé ita sente inseguru iha ita nia rai laran, bele grupu kiik oan ida mak kria situasaun ida ne’e mós iha”,  hateten Xefe Estadu Maijór Jeneral Lere Anan Timur, ba jornalista sira iha Palasiu Prezidensial, kuarta-feira, 12/02.

Lere dehan Timor nudar nasaun ida,  povu ida livre ,independente no soberanu, labele halimar ho soberania iha nasaun ida ne’e.

“Arte marsiais governu tenke rekoñese nudar organizasaun desportiva, tenki halo ona para ita bele kontrola. Ita hakarak moris iha Timor no hakarak iha dezenvolvimentu.  Ita hotu hakarak sai nasaun ne’ebé stabil ba ita nia sidadaun hotu ne’e mak importante”. Tenik Lere

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here