Home Notisia KI Sensinbiliza Auto Regulasaun ba Media sira

KI Sensinbiliza Auto Regulasaun ba Media sira

334
0
Prezidente KI Virgilio Guterres. [Foto: Francisco JDA | 27.02.2020]

Reportazen Francisco JDA

Konselho Imprensa [KI] hala’o atividade regular, parte hosi sosializasaun hodi koalia konaba regulamentu ne’ebe KI produs ona. Ho objetivu sosializaun ne’e atu kompartilha, konteudu hosi regulamentu hanesan, registo meius komunikasaun sosial, keixa online no oinsa atu ajuda sidadaun no komunidade  sira ba konteudu notisia ne’ebé prezudika ba komunidade no sidadaun,  bele hato’o keixa iha Konselho Imprensa

Tuir Presidente Konselho Imprensa, Virgilio Guterres ba jornalista sira, ba sidadaun no komunidade sira ne’ebé iha prezudika ho konteudu media nian, bele hato’o keixa online internet

“ Sira ne’ebé asesu ba internet bele hato’o keixa liu hosi online inklui mos sira ne’ebé iha municipio no sira ne’ebé la iha asesu internet kontinua hakerek karta, ou surat ba Konselho Imprensa” dehan Presidente Konselho Imprensa Virgilio Guterres, iha Hotel Beach Garden Pantai Kelapa Dili, 27/02

Presidente KI mos hatutan regulamentu seluk hosi sosializasaun ne’e mak oinsa mak  utiliza manual media sosial ne’ebé aplika ba atividade jornalistiku ho mos ema sira ne’ebé pratika jurnalismu, ba meius komunikasaun sosial no jornalista sira atu utiliza Facebook, Twiter ho responsavel ba konteudu ne’ebé produz, la prezudika integridade profesional hanesan jornalista.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here