Home Notisia Mari: Loron Veteranu, Fo Konnesimentu Ba Ema Ne’ebe Fo Aan Ba Mate...

Mari: Loron Veteranu, Fo Konnesimentu Ba Ema Ne’ebe Fo Aan Ba Mate Tanba Serbi Povu

1157
0
Lider istoriku hamutuk ho FFDTL iha seremonia loron Veteranu. [Foto: Copyright Gabinete Dr.Mari Alkatiri | 03.03.3030]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Ohin Loron povu Timor komemora loron nasional Veteranu, iha seremonia insar bandeir Eis Primeiru Ministru, Dr. Mari Alkatiri ne’ebe partisipa ba jornalista sira hateten, loron Veteranus signifika loron herois sira nian, laos de’it ami veteranus sei moris ne’e nia loron, loron koñesimentu ema ne’ebé fó aan ba mate, ema fó sakrifisiu tomak, tanba atu servi povu.

“Tanba ne’e, ami ne’ebé sei moris, hau nia mensajen, lia menon, ba sira moris ne’e, atu kontinua banati tuir ema sira uluk, tanba uluk ita dehan, atu liberta patria pois liberta povu, laos liberta patria pois liberta ita nia-an”, hateten Dr. Mari Alkatiri, iha Palacio governu 03/03.

Marí Alkatíri hatutan, veteranus balun sei marjinalidade, “husu ba sira ne’ebé ukun durante tinan 12 ikus mai ne’e, tansa veteranus balun sei moris marjinalidade”.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here