Home Uncategorized Xefe Casa Civil: PR Hakarak Hasoru Koligasaun Foun Iha Semana Ne’e nia...

Xefe Casa Civil: PR Hakarak Hasoru Koligasaun Foun Iha Semana Ne’e nia Laran

618
0
Xefe Casa Civil Prezidensia, Francisco Vasconselos. [Foto: Copyright Media PR | 03.03.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho kolihasaun foun ne’ebe lideradu hosi Prezidente CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao, sedauk aprezenta lista ba Prezidente da Republika, Jornalista Neon Metin halo konfirmasaun ho Xefe Casa Sivil Prezidensia, Francisco Vasconselos hatan ba Neon Metin katak koligasaun foun haruka karta maibe hein Prezidente da Republika nia resposta, hodi nune’e sira bele hasoru Prezidente da Republika.

Konteudu husi karta ne’e, hau labele fó hatete sai ba ita boot sira, mais klaru katak sira haruka karta ba Prezidente”, hateten Xefe Casa Sivil, iha palacio governu, 03/03

Xefe Casa Sivil hatutan, Prezidente hakarak iha semana ida ne’e nia laran, hodi bele hasoru Prezidente da Republika, agora konaba data orsida mak gabinete Prezidente fó sai.

Relasiona ho karta demisaun Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak nian, ba Neon Metin Casa Sivil labele hatan ba perguntas refere.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here