Home Meio Ambiente Inundasaun Iha Akadirihun, Antonia: Toba Fatin Laiha To’o Agora

Inundasaun Iha Akadirihun, Antonia: Toba Fatin Laiha To’o Agora

397
0
Uma komunidade iha Akadiruhun hetan estrags hosi inundasaun. [Foto: Santina Lucia da Costa | 14.03.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Udan boot ne’eb akontese iha loron 13/03, durante oras nia 4 nia laran no hamosu inundusaun boot, afeta duni ba komunidade nia moris.

Bidau Akadirihun mos hetan impaktu boot hosi inundasaun ne’ebe akontese, bainhira Neon Metin ba halo observasaun direitamente ho komunidade afetadu, Domingos Mahase ba Neon Metin hateten udan ne’e mai horseik derepente deit bee merak tama to’o uma no mota komesa boot.

“Hau lori sai labarik kiik oan sira, hau mai fali bee nakonu tiha ona uma laran, sasan uma laran ne’e la aproveita hotu, hanesan ba hahan nia mós la aproveita hotu, dokumentus mós bee lori lakon hotu. Hau nudar Xefe Aldeia no komunidade terus hotu”, hateten Domingos.

Xefe Aldeia Loubadak ne’e ezije ba governu hodi loke matan, hodi fo apoiu ba dezastre ne’ebe akontese.

“Ami triste tanba parte relevante haree asuntu ne’e to’o agora nein ida atu mai, só avó Xanana Gusmão mak mai iha ne’e. Ami senti kontente avo Xanana mai direitamente tun haree ami nia susar no terus. Avo Xanana tun buat hotu nia halo hotu”, tenik Domingos Mahase Nunes.

Iha fatin hanesan vitima Antonia Alberto Pereira sente triste tanba tinan kotuk 2019, ahi han uluk nia uma, no agora dadaun akontese tan inundasaun, entaun akontese ba nia dala rua ona, udan horseik ne’e halo sasan sira la aproveita.

“Hau sente Triste tebes tanba iha tinan kotuk 2019, ahi han hau nia uma, foin rehabilita agora akontese tan inundasaun ne’e ba dala rua ona,  agora dadaun tahu nakonu hotu ami nia uma laran, sasan sira ami la aproveitas hotu kedas, no toba fatin mós laiha desde horikalan kedas, hau senti terus teb-tebes. Ami horikalan han de’it  Supermi, depois ami ba hola lampra hodi leno fase uma laran, agora dadaun mós ami halo hoban de’it supermi han tanba fugaun mós bee tama ba laran aat hotu’, tenik vitima Antonia Alberto Pereira, ne’ebé hatan ho matan been nakonu.

Antonia Alberto Pereira hatutan uma ne’ebé mak tinan kotuk ahi-han, sira rasik mak rehabilita, sira uluk hatama ona proposta maibé to’o agora governu relevante nein ida atu fó ajudus.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Akadiru-Hun, Juvinal Concencão hateten inundasaun ida ne’e afeita los ba nia povu , nia triste tebes ba  nia populasaun hosi horseik to’o agora mós  laiha fatin atu toba.

“Hanesan Xefe Suku hamutuk ho hau nia povu husu ba governu tun mai, tau matan netik ba hau nia populasaun ne’ebé agora dadaun terus hela, deste horikalan to’o agora Ministeriu relevante ida nunka tun diretamente atu haree, inundasaun ne’ebé akontese iha suku Akadiru-Hun ne’e. sorti avo Xanana mai lao hamutuk ho ami, tau matan netik ami iha ne’e, se lae se mak atu mai. Sira iha leten hadau malu kadeira mais ami povu iha ne’e kasian”,  hateten Xefe Suku Akadiru-Hun Juvinal Concencão.

Neon Metin koko halo konfirmasaun konaba uma hira mak hetan estragus ka bee tama, Xefe Suku hatan katak uma komunidade nian tomak iha suku Akadirihun afeita hotu kedas.  Aldeia Loubadak, Kuluhun Baixu no Aldeira Bedik, hahu kedas iha kalan akontese inundasaun Xefe Suku ho Xefe Aldeia sira rejistu ona uma sira ne’ebe hetan estraggus no bee tama, no sei hato’o ba Ministeriu relevante.

Tuir observasaun Neon Metin, agora dadaun komunidade sira hamoos ka suru hela bee ka tahu ne’ebé maka tama iha sira nia uma laran, sasan elektronika, kadeira, kama no dokumentus importante sira bee konsege lori hotu.

Neon Metin mos hare katak lider istoriku Kay Rala Xanana Gusmau tun ba fatin afetadu sira, hamutuk ho komunidde sira hamoos sira nia uma, hodi hamoos lixu ne’ebe butuk hela iha komunidade balun nia uma oin. Excavatór 2 ho kareta Truck boot mai husi kompañia Montana Diak, kareta Truck tula lixu sira mos fo apoiu hodi raut lixu sira neebe namkari iha komunidade nia leet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here