Home Notisia TMR Husu Ba FRETILIN Atu Pro-Ativu Buka Solusaun, Hodi Garante Estabilidade Iha...

TMR Husu Ba FRETILIN Atu Pro-Ativu Buka Solusaun, Hodi Garante Estabilidade Iha TL

2057
0
Prezidente PLP, Taur Matan Ruak iha konferensia nasional FRETILIN. [Foto: Bozzy da Costa | 15.03.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Liu hosi konferensia nasional FRETILIN nian ba dahat, Prezidente PLP, Taur Matan Ruak ne’ebe ne’ebe marka prezensa iha konferensia refere hatoo deskursu katak ba senariu foun hakarak hatene papel saida mak FRETILIN sei hatudu, tanba FRETILIN lakohi ba eleisaun antesipada.

Ba senariu foun ne’e ita boot nia papel saida, ida ne’e mak hau hakarak hatene , FRETILIN dehan lakohi ba eleisaun, hare deit ka oinsa? Ne’e Sekretariu Jeral FRETILIN mak bele responde. Ita gasta tinan ida ona, ita ei iha 2021,cba tinan 2022 eleisaun prezidensial no iha 2023 eleisaun parlamentar. Hau husu ba FRETILIN, liu-liu Sekretariu Jeral atu pro ativu liu, hodi buka solusaun ba governasaun tinan 2 oin mai ne’e. Ita la taka dalan ba eleisaun, maibe hau la hatene ita nia populasaun sei iha pasensia hodi atura ita kuandu ita fila fali ba. Ita tenke hili ida iha rasionalmente, diak liu hili ida mal menor  nian”, hateten Taur Matan Ruak iha salaun Katedral, 14/03.

Primeiru Ministru Taur mos hateten Partidu mais votadus mak iha poder propiu, sira mak merese bok politika iha nia nasaun, partidu kiik sira para halo kompleta.

“Hau espera ita boot sira bele kontribui, ba solusaun governasaun tempu oin mai, liu-liu tinan rua ne’e para garante estabilidade iha ita nia nasaun, depende ba ita boot sira, sem Matan Ruak mos diak ho Matan Ruak mos diak”, deklara TMR.

Iha fatin hanesan Neon Metin halo entrevista ho Sekrekatriu Jeral partidu FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri, sekarik Prezidente foti desizaun, hodi fo mandate ba Taur Matan Ruak nudar Primeir Ministru, FRETILIN sei garante estabilidade governasaun?

Ba Neon Metin Dr. Mari hatan katak ba ho PLP ne’e FRETILIN prontu,  atu nia sequence nee lao oinsa ne’e sei deskuti, tanba FRETILIN mos laiha interese atu ukun tinan 2, iha interese deit atu viabiliza governu ida, para bele ukun tan tinan 2 ho balun to’o 2023.

“Hau respeita desizaun ne’ebe mai hosi konferensia ne’e. Desizaun para buka dalan, portantu enkuantu sedauk sai hosi nakukun, ita labele atu sai fali Maromak hodi hatene saida mak atu akontese”, hateten Mari

Mari Alkatiri mos hatan ba jornalista sira katak Se Prezidente da Republika simu koligasaun foun,  entaun FRETILIN nafatin hanesan opozisaun, sekarik lasimu ka rezeita FRETILIN hanesan partidu mais votadu iha obrigasaun atu ajuda estadu tomak buka solusaun.

Iha fatin hanesan Prezidente CPN Partidu Demokratiku PD, Adriano Nacimento hatan ba Neon Metin relasiona ho observasaun konferensia ne’ebe FRETILIN organiza, ba Neon Metin Adriano hatan PD hetan konvite, nudar politiku no partidu tenke hola parte, tenke loke komunikasaun

“Ami mai partisipa hodi rona, importante mak lider partidu sira koalia ba malu, atu resolve problema sira ne’e. FRETILIN ohin iha nia konferensia debate ona solusaun diak ba nasaun ida ne’e. Reprezentante partidu lubuk ida ne’ebe koalia ba malu, hau hanoin abertura ne’ebe FRETILIN halo, konvida lider partidu hotu ne’e diak, ita nia demokrasia mak ne’e, kestaun ita koalia ba malu no fo fiar ba malu”, hateten Adriano

Adriano mos hateten Prezidente da Republika fob a lider istoriku sira atu desidi, hodi koalia ba malu, no PD mos mai rona FRETILIN nia pontu de vista.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here