Home Notisia Barbara: Feto Iha Direitu Asesu Online Ho Seguru no Dook Hosi Violasaun...

Barbara: Feto Iha Direitu Asesu Online Ho Seguru no Dook Hosi Violasaun Online

1207
0
Barbara Clarinha Mendosa hatoo nia esperiensai ne'ebe sai vitima iha sosial media. [Foto: Francisco JDA | 08.10.2020]

Reportazen Francisco JDA

Labarik feto hetan asédiu ka violasaun online iha 58%  no 39%  labarik feto ameasa ba sexual no 39% seluk labarik feto hetan ameasa asedu ba facebook, katak violénsia online sériu tebes no fo impaktu ba labarik feto sira, atu hatoo opiniaun no hamate isin lolon rasik.

Secretaria Estadu Igualdade Inklusaun (SEII) Hamutuk ho Plan Internasional no Comisaria Direitu ba labarik selebra loron mundiál labarik feto ho tema geral “Liberdade Utuliza Media Online ba Labarik Sira, Nune’e Iha Positivu Mak Oinsá Ganha Matenek, Esperiénsia no Bele Halo Atividade Ekonomia Negosio Online nian”.

Liu hosi loron eventu ne’ebe Plan International organiza, labarik feto Barbara Clarinha Mendosa hatoo nia esperiensia ba partisipante sira katak bazea ba realidade ohin loron, globalmente tuir dadus hatudu katak labarik feto hetan asédiu ka violasaun online iha 58%  no 39%  labarik feto ameasa ba sexual no 39% seluk labarik feto hetan ameasa asedu ba facebook, katak violénsia online sériu tebes no fo impaktu ba labarik feto sira, atu hatoo opiniaun no hamate isin lolon rasik.

“Ita hotu utiliza media sosial maibé utiliza media sosial la tuir nia dalan, ita la aproveita buat diak iha ne’eba, ema barak kria ID falsu atu trata fali ema seluk, liuliu labarik feto sira, ita akompnha minutu ba minutu sempre akontese, dalaruma imajen laos ita nian maibé kua tiha ita nia kakorok no tau ema seluk nian. Feto barak sai vítima ba ida ne’e, oinsá ho komunidade no ema hotu hare ba ida ne’e? Tuir hau nia hanoin presiza hapara tanba feto barak sai vítima, ami mos iha direitu asesu online ne’ebe mak seguru”, hateten Barbara Clarinha Mendoca iha salaun Hotel Novo Turismo Bidau-Lesidere,  08/10.

Barbara dehan iha esperiénsia wainhira asesu ba iha facebook, dalabarak mensajen tama hase nia, maibe ema ne’ebe manda mesajen deskonnesidu no bainhira la responde, ikus mai ema nee manda imajem ne’ebe la merese atu manda feto. Tuir lolos feto mos iha direitu asesu ba iha online ho seguru no dook hosi violénsia online.

Iha Fatin hanesan, Comisaria  Komisaun Direitu Labarik, Dinorah Granadeiro ba jornalista sira hateten, Komisaun presiza luta makaas liu tan, liuliu atu asegura hapara violénsia hasoru labarik feto sira, presisa iha baze legal tanba baze legal mak sai hanesan fundamentu, atu regula sidadaun ida hodi labele halo violénsia hasoru sidadaun seluk, maske iha kódigu penal koalia maibé presiza lei espesífiku ne’ebe koalia klaru violasaun ka abuzu sira ne’ebe mak liga ho labarik liuliu ba violénsia direitu labarik nian.

“Komisaun esforsu hela, agora dadaun ita iha ona draft ba protesaun labarik nian, maibé infelizmente kaduka hela iha parlamentu, ita espera iha tinan 2021 parlamentu bele tau prioridade atu deskute lei protesaun ba labarik ne’ebe mak sai hanesan mos parte importante ba asegura labarik sira”, hateten Komisaria Direitu Labarik Komisaun Dinorah  Granadeiro

Nia esplikatan durante ne’e iha duni keixa maibé la direitamente responde ba keixa sira ne’e, maibé hetan keixa refere ba ministériu relevante sira. Iha tinan ne’e Comisaria Direitu ba Labarik mos regista kazu, liuliu violénsia ba labarik iha online iha 3 ka 4 ne’ebe mak tama, balun hosi municipiu, inan aman mak relata mai nune’e servisu hamutuk ho Polisia Cientifiku  Investigasaun Criminal (PCIK), konsege kaptura autór sira no seluk mak prefere ba parseiro sira, maibé presiza iha promosaun, nune’e komunidade sira bele iha konsensia hodi bele hatene utuliza media sosial no online, nune’e labele halo fali violénsia ba labarik feto sira, kuaze autór mak mane no vítima ne’e kuaze 90% mak labarik feto sira.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here