Home Notisia Loron Mundial ba Direitu Konsumidor, TANE KONSUMIDOR Husu Atu Povu Asesu Eletrisidade...

Loron Mundial ba Direitu Konsumidor, TANE KONSUMIDOR Husu Atu Povu Asesu Eletrisidade Ho Kualidade

601
0
Logo TANE KONSUMEDOR. [Foto: Copyright pagina FB | 15.03.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Relasiona ho loron mundial ba Direitu Konsumidor nian, TANE Konsumidor husu ba serbisu eletresidade ho kualidade ba Timor oan, ne’e respeu ba direitus konsumidor sira nian

Liu hosi komunikadu imprensa ne’ee TANE Konsumidor distribui ba media sira esplika katak, eletresidade nudar serbisu publiku ba interese jeral ba timor oan sira hotu, esensial ba konsumidor sira nia moris, ba seguransa, ba saude no partisipasaun ba ema iha sociedade.

“Servisu ida ne´e tenki tó ba uma kain hotu-hotu, liu husi selebrasaun kontratu ba fornesimentu regular, ho tarifas nebe justu, ho seguransa no la iha inturupsaun”, tuir komunikadu imprensa hosi Tane Konsumidor.

TANE mai reivendika ba respeitu ba dirietu konsumidor sira nian, nebe konsagra iha Lei liu husi definisaun ba kuadro legal ba servisu publika essensiais sira, hanesan mos eletrecidade, no implementa medida esensiais sira hodi halo diak liu tan kualidade ba servisu basiku ida ne´e.

Liu hosi komunikadu imprensa TANE husu katak asesu eletresidade ba Timor oan tomak, laiha diskriminasaun ba ema ka teritoriu, prestasaun serbisu ida ne´e ho forma kontiniudade, la iha interupsaun, Servisu ho kriteriu minimu ba qualidade no folin ne´ebe mak justu no acesivel ba timor oan tomak,  Existe informasaun ne´ebe mak los ba konsumidor sira konaba kondisaun, folin no kontratu no  Kondisaun ba seguransa no distribuisaun ba eletrecidade, salvaguarda integridade fisika ba konsumidor sira nian, durasuan ba equipmanetu sira no ninia funsionamentu ba ninia infraestrutruas.

Loron mundial ba dirietus konsumidor sira nian ne´ebe ninia selebrasaun iha mundu tomak, hahu husi tinan 1962, wainhira Presidente John F.Kenndedy sura direitu universais ba konsumidor sira dirietu ba seguransa, ba informasuan, ba hili no rona. Hahu husi ne´eba, kada tinan, iha rai hotu-hotu, loron ida ne´e celebra, haksesuk malu no apresenta reivindikasaun sira konaba tema ne´ebe mak pertinente ba interese konsumidor sira nian.

TANE nia hamutuk iha movimentu mundu nian, hodi garante ba hasae liutan protesaun ba konsumidor sira, ninia dirietu nebe konsagra iha Timor-Leste, iha konstituisuan (artigo 53º) no iha Lei protesaun ba konsumidor sira (Lei 8/2016).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here