Home Notisia COVID-19, CI Husu Governu Fasilita Jornalista Ho Adekuadu no La Halo Diskriminasaun

COVID-19, CI Husu Governu Fasilita Jornalista Ho Adekuadu no La Halo Diskriminasaun

189
0
Konselho Imprensa halo konferensia imprensa. [Foto: Francisco JDA | 24.03.2020]

Reportazen Francisco JDA

Conselho Imprensa [CI] halao konferensia imprensa relasiona ho moras Covid-19, ho situasaun refere Consilheiro Conselho Imprensa, Francisco Simoes ba Jornalista sira katak, hamosu protokolu relasional ho medida prevensaun propagasaun virus Corona, protokolu ne’e bele sai mos hanesan matadalan ba jornalista sira, durante halao knaar jornalistiku.

“Governu, liu-liu Task Force Covid-19 halo konferensia imprensa ka anunsiu importante no urjente ruma konaba propagasaun Covid-19 hodi fasilita kobertura jornalista ho adekuadu, haraik asesu natoon [Suficiente] ba jornalista sira, hosi media hotu hodi hetan informasaun la ho diskriminasaun. Asesu ne’e inklui fasilidade atu halo tradusaun komunikadu ka konferensia imprensa ba lian ofisial sira no lian servisu nian”, tenik Consilheiro Francisco Simoes Iha Salaun CI Kintal Boot, 24/03

Consilheiro ne’e reforsa hatoo mos regulamentu ba publiku liu hosi espasu ka kanal meiu komunikasaun imformasaun pedagojiku  ne’ebe iha relasaun ho propagasaun Covid-19 ho medida prevensaun sira.

Entertantu Presidente Interinu Jose Maria Ximenes hateten, Conselho Impresa eziste no kria task force ida, nune’e informasaun ne’e bele konsentra no informasaun presiza iha formandu, nune’e labele halo deskontente jornalista sira nia servisu bainhira foti informasaun.

Tips Hosi Redasaun Neon Metin konaba prevene an hosi COVID-19:

  1. Fase liman ho sabaun bebeik ho bee
  2. Habai an iha loro manas, tanba ultra violet sei hameta virus sira iha oras ida nia laran
  3. konsume ka bee barak hodi hamos bateria ka virus iha ibun laran
  4. deskansa barak, no sente isin manas, mear ka inus been presiza hela iha uma laran no bele kontaku centru klinika saude sira ne’ebe besik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here