Home Notisia APFTL: Evita Asuntu Politiku Iha Situasaun Prevensaun Covid-19 no Tau Interese Estadu

APFTL: Evita Asuntu Politiku Iha Situasaun Prevensaun Covid-19 no Tau Interese Estadu

723
0
APFTL halo konferensia imprensa. [Foto: Francisco JDA | 03.04.2020]

Reportazen Francisco JDA

Alumni Parlamentu Foinsae Timor-Leste  (APFTL) hala’o konferensia imprensa Relasiona ho informasaun ne’ebé fó sai hosi  Centru  Integradu Jestaun de Crise ( CIJK ) iha loron 2 Abríl ne’ebé hato’o hosi Dr. Rui Maria de Araújo no Vice Ministra, Dra. Elia Dos Reis Amaral, tanba tuir APFTL informasaun rua ne’ebe publika ne’e la kredibe no halo publiku sai paniku, kunfuzaun atu fiar los informasaun ida ne’ebe

Presidente Executivo APFTL, Zaulino Gomes da Silva nota katak servisu ekipa CIJK ho Ministerio Saúde la iha koordenasaun ida ne’ebé di’ak, hodi fo sai informasaun ida ne’ebé kontraditoria ba públiku relasiona ho Covid-19.

Husu ba CIJK ho Ministerio da Saúde [MS] presiza hadia koordenasaun, nune’e bele fo sai informasaun ida ne’ebé kredibel ba públiku, husu mós ba VIII Governu Konstitusionál evita asuntu polítiku iha situasaun prevensaun ba Covid-19, tau interese estadu, boot liu interese partidu politiku”,  tenik Presidente APFTL Zaulino Gomes da Silva iha edifisiu APFTL Becora, 03/04.

APFTL  husu ba VIII Governu Konstitusionál atu bele apoio komunidade kbiit laek iha periodu estadu emerjencia, hodi luta hasoru Covid-19 no hato’o mós ba komunidade sira hotu, atu nafatin halo prevensaun no banati ba rekomendasaun hosi  hosi Organizasaun Mundiál Saúde [OMS] no Ministeriu Saúde nune’e mós obedese ba regras estadu emerjencia

APFTL hakarak informasaun hotu mai hosi janela ida de’it, katak ofisiál ida ne’ebé mak los ne’e mak ko’alia ba asuntu Covid-19, tenke define papel rua ne’e sé mak bele iha autoridade kompentesia fo informasaun relasaun ho asuntu Covid-19

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here