Home Notisia Governu Serbisu Ho UNDP Hodi Prosesa Sosa Aimoruk no Ekipamentu Mai Timor

Governu Serbisu Ho UNDP Hodi Prosesa Sosa Aimoruk no Ekipamentu Mai Timor

649
0
Rui Mária de Araújo, naran revolusionariu Agil, naran seluk Saga Hali Lelon (Foto: Media Independen)

Reportazen Francisco JDA

Virus Corona fo impaktu ba ekonomia iha global no bele fo impaktu ba governu atu hola ekipamentu no aimoruk hodi lori mai Timor.

Liu hosi konferensia imprensa iha Centru Media ba jornalista sira, Centru Integradu Jestaun Crise [CIJK] Porta Voz, Dr. Rui Maria De Arauju hateten prosesu sosa aimoruk, lista de compras primeiru aviaun  ne’e mak atu mai finaliza ona, liu hosi  United Nation Development Program [UNDP]. Organizasaun Nasoens Unidas refere mak sei responsabiliza atu prosesa kompras sira ne’e hotu, ho baze ba kontratu ne’ebe  governu assina tiha ona iha loron hirak liu ba.

“Prosesu la’o hela, ita hein katak iha fulan ida ne’e nia laran ita bele rona ona resposta positivu ruma, maibé keta haluha katak agora dadauk ne’e, merkadu internasionál kona ba produsaun aimoruk ho ekipamemtu, ema produz ema sosa hotu kedas, entaun ita presiza kalma oituan, tau konfiansa ba UNDP halo prosesu kompras, tanba sira iha rede internasionál ida atu bele identifika sasán sira ne’ebé hafoin sosa no lori mai Timor-Leste.  Ida ne’e desizaun ne’ebé governu foti tiha ona iha semana hirak liu ba”,  tenik Porta Voz CIJK  Rui Maria de Arauju iha CDD, Merkadu Lama 04/04

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here