Home Saude Covid-19, Ba ohin Loron Kazu Negativu Total 41, Provavel Nain 2, Suspeitu...

Covid-19, Ba ohin Loron Kazu Negativu Total 41, Provavel Nain 2, Suspeitu 44

1633
0
Dr.Sergio Lobo halo konferensia imprensa iha CCD. [Foto: Zevonia Vieira | 05.03.2020]

Liu hosi Centro Integradu Jestaun Krize [CIJK], portavoz CIJK, Dr. Sergio Lobo hatoo ba publiku relasiona ho situasaun ba moras Covid-19 ba ohin loron nian.

Liu hosi konferensia imprensa, Dr. Sergio Lobo deklara katak to’o ohin loron 05 Abril to’o oras 12:00 meudia ba kazu suspeitu, provavel no kazu konfirmadu iha mudansa oituan kompara ho horseik.

“Horseik iha kazu suspeitu 42, ohin sae ba 44, tanba iha kazu suspeitu 2 hosi Suai foun, horseik mak komunika mai, sira hosi vijilansia no ekipa laboratoriu ba kedas halo investigasaun no hasai kedas ran no agora hein rezultadu”, hateten Dr. Sergio iha centru media CCD, 05/04

Dr. Sergio hateten kazu provavel horseik iha 8, maibe agora hela 2, nain 2 ne’e suspeitu foun ne’ebe mak foin tama no nain 6 hetan ona rezultadu negative. Kazu konfirmadu hanesan fulan kotuk sei nafatin 1, kazu negative horseik iha 33, agora hamutuk 41 ne’e ba kazu negative.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here