Home Notisia Informasaun Espalla Iha SosMed Positivu Covid-19 Aumenta 6 Ne’e Falsu, Dr.Rui:...

Informasaun Espalla Iha SosMed Positivu Covid-19 Aumenta 6 Ne’e Falsu, Dr.Rui: Hau La Kontaktu Ema

1095
0
Portavoz CIJK Dr. Rui Araujo. [Foto: Francisco JDA | 11.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Situasaun surtu virus Corona ne’ebe mak halo povu barak paniku, sa tan rumoris ne’ebe mak espalha iha sosial media katak kazu positivu ba virus Corona aumenta nain 6. Rumoris ne’e bainhira espalla iha Sosial media hanesan WhatApp, ne’ebe mak mensiona Dr. Rui Raujo nia naran katak, nia informa ba Ministru Defeza no Seguransa konaba total ema nain 6. konfirmadu positivu virus Corona.

Liu hosi konferensia imprensa iha centru media CCD, portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Neon Metin halo konfirmasaun konaba rumoris refere, Dr. Rui Araujo rezeita kedas no hatan ba Neon Metin katak informasaun ne’e la los.

“Ne’e la los, tanba hau serbisu baze ba estrutura Komando e Kontrolu ne’ebe iha, estrutura Komando e Kontrolu iha sala de Situasaun ho CIJK ne’e hatete katak segundu Komandante mak Brigadeiru Jeneral Aluc no Komandante Operasional mak Primeiru Ministru. Hau rasik hatene an, hau la naran kontaku ema ida, ema hakarak durante paskua ne’e hakarak espalha buatus, publiku rasik mak bele julga, hau pesoalmente la espalla informasaun ba buat ne’ebe laos ita koalia iha ne’e”, hateten Dr. Rui ba Neon Metin, 11/04.

Dadus to’o ohin loron komulativamente sura hosi loron 6 Marsu to’o ohin loron hamutuk 64 suspeitu, hosi 64 suspeitu, nain 2 konfirmadu positiviu, hosi nain 2 konfirmadu positivu, 1 rekopera ona no fila ona ba hela iha nia uma no tenke halo nafatin auto-kuarentena ho medidas de protesaun individual hanesan uza maskra no seluk-seluktan, durante loron 14. Hosi suspeitu 64 nain 12 mak hein rezultadu ka provavel no negative 50.

Dr. Rui mos informa katak iha loron 10 Abril, timoroan nain 4 tama klandestinamente, liu hosi fronteira,  forsa sira kaer no foti ona medidas lori sira mai kuarentena. Preparasaun hosi CIJK atu responde ba posibilidade entrada klandestina, Polisia Fronteira kontinua halo patrolha, autoridade local sira mos hetan ona instrusaun klaru hodi apoia prosesu nee tomak.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here