Home Notisia Kazu Internet Ilegal, Joaquim: Se Ema Importante Ruma Halo Kongkalikong Lori Ba...

Kazu Internet Ilegal, Joaquim: Se Ema Importante Ruma Halo Kongkalikong Lori Ba Tribunal

1023
0
Deputadu Joaquim dos Santos. [Foto: Francisco JDA | 25.11.2020]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho kazu ne’ebe agora dadauk iha hela prosesu investigasaun konaba dada internet ilegál hosi elite komputer, liu hosi empresa Telemor,  tuir Prezidente Comisaun A Parlamentu Nasional ne’ebe trata konstituisionais no justice, Joaquim dos Santos hateten katak estadu ne’e direitu demokrátika, sidadaun hotu iha direitu hanesan iha lei nia okos, bazeia ba artigu 16 konstituisaun RDTL,  koalia kona ba obrigasaun sidadaun, koalia mos kona ba obrigasaun estadu no governo.

“Kazu sira foin dadauk prende kona ba uzu ilegál internet, ne’e Ministériu Públiku tenki ezerje nia kompeténsia halo fiskalizasaun criminal, kona ba kazu ne’e.  La iha perdaun ba se deit, se ita nia ema importante ruma mak halo kongkalikong ho ema estrangeiro karik, lori sira ba tribunal tanba labele halo eskándalu ba ita nia rai, atu ema seluk bele julga ita katak ita ne’e estadu direitu mais la respeita lei”, hatete Presidente Comisaun ã Asuntu Konstitionais no Justica, Deputadu Joaquim dos Santos iha Parlamentu Nasional, 25/11

Joaquim dehan kazu ilegál ne’ebe polisia kaptura jestór Telemor, situasaun ne’e grave desde 2012 mai oin, la detekta foin mak kaer ne’e signifika buat ruma lao lalos iha instituisaun nia laran, liuliu instituisaun sira ne’ebe regula órgaun komunikasaun iha rede sosial sira ne’e.

“Liuliu Autoridade Nasional Komunikasaun (ANC) tenki  ezerse ninia kompentesia ne’e tuir lei, labele fo marjen ba manobra sira hanesan ne’e, tanba ne’e mak hau husu ba autoridade judisiáriu liuliu Ministériu Públiku ba parte investigasaun criminal, tenke ezerje nia funsaun  atu garante bon komportamentu sidadaun sira nian iha ita nia rai laran”, hateten Joaquim do Santos.

Iha Fatin hanesan Deputadu Bancada CNRT, Vriginia Ana   Belo iha konferénsia impresa hateten katak empresa komunikasaun tolu iha Timor-Leste mak Telemor, Telcomcel no Timor Telecom sistema tolu ne’e iha iterkoneksaun, katak liga hamutuk no perigozu tebes, tanba dadaun ne’e CEO Telemor nian iha impaktu ka lae se sira dada an.

“Ita nia sistema hotuhotu ho internet hotu ona, bele imajina se hanoin senáriu ida at liu, sira dada an bele fo impaktu ba sistema iha finansas, orsamentu bele la lao se ida ne’e akontese espera katak apoio tebes ba polisia sira halo, autoridade sira halo tenki hare ho kuidadu para labele fo impaktu ba ita nia estadu tomak”, hateten deputada Virginia Ana Belo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here