Home Notisia Moras Covid-19 Depende Ba Imunidade Diak Ou Fraku

Moras Covid-19 Depende Ba Imunidade Diak Ou Fraku

464
0
Ilustrasaun ba imunidade kontra virus Corona. [Foto: Copyright Pinter Resep | 13.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Relasiona ho numeru positive aumenta 2 ba ohin loron 13 Abril, liu hosi konferensia imprensa iha centru media, Portavoz Centru Integradu Jestaun Krize [CIJK], Dra. Odete Viegas hateten pasiente nain 3 iha Vera Cruz kontinua hetan observasaun hosi mediku no saude professional saude sira, ho nune’e husu ba inan no aman sira keta hanoin barak no lalika paniku, tanba sira nia kondisaun mos diak hela.

Neon Metin halo klarifikasaun relasiona ho numeru ema negativu sira ne’ebe halo ona teste, karik hosi rezultadu teste hatudu, sintomas ne’ebe iha laiha relasaun ho moras virus Corona?

Ba Neon Metin Dra. Odete hateten hatene katak ema sira neebe tama hotu iha kuarentena laos hotu-hotu moras no periodu inkubasaun durante loron 14. Moras ida ne’e mos relasiona ho ita nia imunidade, ba ema ne’ebe menus hosi ida 40, sira nia imunidade ne’e forte liu duke ema ho idade 60 ba leten.

“Rezultadu negativu siginifika nia laiha moras seluk, la hare nia moras dengue ou seluk, importante mak nia la positivu Corona no la hatudu sintomas, kecuali ita halo fali teste seluk mak ita bele hatene katak nia bele iha moras seluk”, hateten Dra. Odete iha CCD, 13/04.

Neon Metin halo peskiza oinsa nafatin hare konaba ita nia imunidade atu bele estavele nafatin, katak tenke toba tuir oras ka deskansa barak. Konsume ai-han ne’ebe mak saudavel katak hahan ne’ebe iha nutrisaun hanesan han modo tahan, ai-fuan sira, sennora, tomate no sabraka.

Halo exercício ka deport iha uma loron-loron, labele stress, labele paniku, hemu bee barak no fo tempu iha dadersan hodi habai-an, fase liman bebeik ho sabaun, uza maskra bainhira sai ba fatin publiku, halo distansia fiziku no sosial. Hosi medidas sira ne’ebe konsege ita halo ho diak, fiar katak imunidade estavel no dook hosi virus Corona.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here