Home Notisia Resultadu Monitorizasaun FONGTIL: CIJK Seidauk Maximiza Prosesu Koordenasaun Ho Efectivu

Resultadu Monitorizasaun FONGTIL: CIJK Seidauk Maximiza Prosesu Koordenasaun Ho Efectivu

238
0
Diretur FONGTIL, Daniel dos Santos, Lansa Centru Informasaun ba Impaktu COVID-19 (Foto: Frans JDA)

Reportajen Francisco JDA

Forum Organizasaun Naun Governamental Timor- Leste (FONGTIL) aprezenta relatorio sosiedade civil relativamente ho implemetasaun Estadu Emergencia, no kampana prevensaun hasoru Covid-19. Rezultadu monitorizasaun nota katak Ekipa CIJK seidauk maksimiza prosesu koordenasaun ne’ebe efektivu, hanesan konflitu entre ordem prevensaun no orden seguransa nian hamosu intrepretasaun la hanesan Iha nivel CIJK iha difikuldade no organiza harmoniza an iha faze dauluk, nune’e rekoinese iha evolusaun  ona kbiit atu halo servisu ne’ebe relasaun ho prevensaun Covid-19.

“Menus rekoinesimentu hosi sidadaun balun kona ba impaktu hosi surtu Covid-19 no medida prevensaun sira hanesan utuliza maskara, fase liman beibeik, ho sabaun no distansimentu fiziku. Maske asaun prevensaun barak mak halo ona maibe sei iha difikuldade atu ajuda povu tomak komprende importansia hosi distansimentu fiziku ba medida preventiva ka kontra surtu Covid-19, ” dehan Diretor Fongtil Daniel dos Santos Iha Salaun Fongtil Kaikoli, 01/05.

Daniel dos Santos mos reforsa tan katak, loja nain balun tenta hasae folin maskara hosi folin orijen molok EE,  nota katak sira faan $ 0.25 centavus ba negosiante ambulante sira joven sira ne’ebe faan hodi lao, sira faan fali ba publiku ho folin $0,50 Centavus. Loja nain tenta halo espekulasaun ba folin sasan maibe Autoridade Ispesaun no Fiskalizasaun  Atividade Ekonomika Sanitaria no Alimentar [ AIFAESA] halo esforsu tempu ba tempu hadiak, presija esforsu makas liu tan.

Diretur ne’e mos dehan katak, familia balun infrenta ona hamlaha, liu-liu iha municipiu Dili, implementasaun Regra EE, ema balun uja naran instituisaun estadu nian hodi hetan lalais fisha familia la tuir Kriteria lolos, subsidiu ba  sidadaun afeta distansimentu sosial trablhador barak para servisu temporaria,toos nain sira iha difikuldade distribui produsaun agrikultura ba merkadu.  Ex iha Salele, Covalima, produtu pateka tonelada tolu sai at tanba labele lori ba merkadu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here