Home Notisia Covid-19, Rendimentu Ba Grupu Produsaun Masin Iha Ulmera Tun

Covid-19, Rendimentu Ba Grupu Produsaun Masin Iha Ulmera Tun

426
0
Antoninho dos Santos serbisu Tekniku ba produsaun masin iha Ulmera. [Foto: Santina Lucia da Costa | 02.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Diversifika ekonomia nu’udar parte importante hodi hamenus kiak iha Timor-Leste, bainhira halo ajustamentu ba inflasaun, dotasaun orsamental ba area importante hirak ne’e tun ona. Iha oportunidade ba governu hodi versifika ekonomia aliened setor petroliu, hodi loke oportunidade empregu iha area sira seluk hosi eknomia, hamenus kiak no enkorajza kreximentu ne’ebe inklusivu no sustentavel liu.

Depois de moras Covid-19 daet mai Timor-Leste no implenta Estadu Emerjensia [EE], maluk sira ne’ebe moris hosi negosiu kiik sira, afeta duni ba sira nia negosiu tanba laiha hetan rendimentu ne’ebe naton ba sira.

Neon Metin halo entrevista ho Tekniku Grupu Produsaun Masina iha Ulmera – Liquisa, ne’ebe hanesan mos negosiante faan masin, Antoninho dos Santos Coreia hateten bainhira seidauk iha estadu emerjencia masin ne’ebé nia faan kada loron bele hetan $10.00 no bele liu, maibe bainhira moras Corona ne’e daet mai Timor no iha situasaun estadu emerjensia fo duni impkatu la diak ba nia rendimentu.

“Estadu Emerjencia ne’e movimentu mós la iha liu, maibé so ema presiza de’it mak foin bele hola dalaruma loron ida hetan $2.00 ou $5.00”, hateten Antoninho dos Santos Coreia iha Rotunda Ulmera Likisa, 02/05

Antoninho haktuir masin ne’ebe sira produs, loron-loron koo tasi ben, hodi hatene progresu hosi tasi been atu sai masin fatuk, hodi hatene pronto ona ka sedauk. Habai no bainhira maran raut hamutuk to’o 10 toneladas depois telefone ba kompania hodi sosa.

Produsaun masin hahu hosi inisiativa pesoal, bainhira hahu produs masin, hafoin ne’e hetan apoiu hosi governu hodi fasilita ekipamentu balun no kria kondisaun ba Grupu Produsaun Masin.

“Atu hetan rendimentu fulan nian ne’e la iha, tanba ida ne’e grupu rasik mak jere. Hein de’it masin ne’ebé koileta kompania mai foti maibé kompania nafatin hare ba tempu masin nian remata foin ami hatama lista ba sira, hodi konfirma toneladas hafoin bele foti osan no ami fahe osan tuir montante ne’ebé hetan hosi kompania”, esplika Antoninho

Total ema ne’ee involve iha Grupu Produsaun Masin hamutuk ema nain 32, hosi numeru ne’ebe mak serbisu iha produsaun masin maioria feto.

Tuir relatoriu OXFAM nian hatudu katak mais menus 70% hosi populasaun hetan sira nia rendimentu hosi setor agrikultura maibe total rendimentu sira iha setor ne’e kuaze la sae no mos laiha sinal forte katak ema balun halo tranzisaun lalais hodi sai hosi setor agrikultura, tanba numeru umakain ne’ebe depende ba agrikultura nudar fonte principal hodi hetan rendimentu so tun oituan deit (hosi 76% iha 2010 to’o 69% iha 2015)

Diversifikaaun ekonomika ne’ebe uza abordajen kraik ba leten ba dezenvolvimentu, fo dalan alternativu hodi dezenvolve Timor-Leste nia ekonomia. Seitor diferente presiza abordajen diferente maibe iha mos nesesidade balun ne’ebe hanesan hodi hadiak povu nia produtividade.

Iha referensia hosi nasaun Kambodia katak iha tempu ne’ebe menus hosi tinan 7, sira konsege hamneus nivel kiak ho sorin-balun, hosi 53% iha 2004 to’o 21% iha 2011. Ida ne’e akontese prinsipamente tanba hadiak agrikultor kiik sira nia produtuvidade agrikola no fo apoiu barak hodi hadiak asesu ba merkadu sira, liu hosi Estrada rural sira no hasae produtuvidade.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here