Home Notisia Ines Moris Hosi Tein Masin, Iha Situasaun Estadu Emerjensia Masin Mos La...

Ines Moris Hosi Tein Masin, Iha Situasaun Estadu Emerjensia Masin Mos La Folin Ona

297
0
Ines Correia Moris hosi tein masin. [Foto: Francisco JDA | 02.05.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Surtu moras Corona sai fator ida hodi fo impaktu ba ekonomia rai laran, kuaze besik ona fulan rua, negosiante kiik no agrikultor sira hasoru susar bainhira faan sira nia produtu ka sasan.

Istoria ida hosi Ines Correia, idada 45 ne’ebe mak hatutan nia moris liu hosi tein no produs masin iha Ulmera Liquisa. Ines tein masin hahu kedas hosi tempu Indonesi to’o ohin loron.

Ho kosar wen ne’ebe turu ba hasan, Ines aruma hela masin ne’ebe mak hafalun an iha pasta karong boot iha baraka oan ida iha fatin tein masin, ba Neon Metin Ines ho hamnasa relembra fali nia istoria bainhira nia hahu hosi tinan naruk nia laran.

Ho situasaun moras Corona ne’ebe fo impaktu ba nia moris, tanba rendimentu faan masin tun, halo Ines laiha kbiit no pasensia hodi simu situasaun ida ne’e, masin ne’ebe nia halo hosi nia kolen rasik, la dun hetan rendimentu ne’ebe sufsiente ba nia.

“Tein masin ne’e buka mak osan han-hemu nian de’it no selu labarik sira nia eskola, atu rai ne’e laiha. Antes estadu seidauk dekreta Estadu Emerjensia, ami lori ba bazar, ami fa’an tau iha saku 25 kilo, bainhira ema hola di’ak bele saku ida $10 dollar, se lae laiha, agora estadu dekreta tiha Estadu emerjensia ami laiha rendimentu, tanba tuir regras labele halo movimentasaun no bazar mos taka”, konfesa inan ida ne’ebe mak hikis kosar hodi sai netik hosi moris kiak, iha Ulmera 02/05.

Kaben hosi Nicolau Lobor Ribeiro ne’ebe mos hanesan agrikultor haktuir katak durante ne’e nia ho nia kaben halo mos to’os hodi kuda batar, maibe iha situasaun Estadu Emerjensia komesa hasoru susar, hahu hosi fulan Marsu to’o Abril foos komesa menus no agora dadaun sira konsume los batar deit.

Hola Foos oituan-oituan fo ba labarik sira han”, hateten Ines

Maske idade avansadu ona, maibe Ines nudar feto forte ida maske loron-loron tenke lao ain km 5, hodi ba masin fatin, tanba ida ne’e mak nia bele halo, hodi hatutan moris hamutuk ho nia familia.

“Produz masin atu buka osan hodi sustenta uma laran, se ita halimar de’it, saida mak iha ita, ita la serbisu, haree mane de’it mak serbisu entaun aat liu. Ita feto mos tenki esforsu-an serbisu, labele garantia de’it ba mane, se aban bainrua mane mate tiha karik se mak atu haree labarik sira,  katuas oan ba foti Ai, hau mak tein masin”, tenik Ines no lakon espritu hodi moris hanesan produs masin.

Ines hatutan bainhira tula masin ba kareta hodi lori ba merkadu, masin saku 5 to’o 6 selu $ 4.00-5.00 dollar.  Fila-fali mai uma la lori sasan ne’e selu $1.00 dollar.  To’o iha merkadu dalaruma ema hola hotu no dalaruma lae.

Maske moris nudar agrikultor maibe Ines ho nia kaben lakohi husik nia oan sira at uses hosi eskola. Ines nia oan hamutuk nain 5, feto ida no mane haat, Ines konsege hatama nia oan nain rua hodi eskola iha Sao JoaoBrito no Sao Inacio.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here