Home Notisia Covid-19, 14 Maiu Negativu Sae Ba 855, Total Amostra Visilansia iha Municipiu...

Covid-19, 14 Maiu Negativu Sae Ba 855, Total Amostra Visilansia iha Municipiu Sira Provisoriu 24% Negativu

199
0
Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo. [Foto: Francisco JDA | 02.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Centru Integradu Jestaun Krize (CIJK) relata informasaun konaba moras surtu Covid-19 ba loron 14 Maiu nian. Liu hosi konferensia imprensa portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo hateten total kazu konfirmadu laiha mudansa nafatin ema nain 24, laiha kazu foun, ba kazu rekuperadu ka kuradu mos mantein ho nain 23. Maluk sira ne’ebe sei iha isolamentu nafatin nain 5.

Konaba total kumulativu exame laboratoriu hamutuk 1120 kompara ho horseik iha 1180, total ba maluk sira ne’ebe hein rezultadu laboratoriu hamutuk nain 343 kompara ho horseik iha nain 247. Ba numeru negative sae ba 855 kompara ho horseik iha 822,

Relasiona ho visilansia sentinela iha municipiu sira hamutuk 637, hosi numeru refere nain 156 negativu ho 24%.

Konaba ema iha kuarentena obrigatoriu hamutuk nain 56 iha Dili no iha municipiu nain 26, ba auto-kuarentena nain 3 iha Dili.

Ba maluk sira ne’ebe pasa ona loron 14 hamutuk nain 2181, iha Dili nain 1703 no iha municipiu nain 478.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here