Home Notisia Duarte Nunes: Diak Liu Bloku Rua Halo Intendimentu Ka Dialogu, Laos Ajio...

Duarte Nunes: Diak Liu Bloku Rua Halo Intendimentu Ka Dialogu, Laos Ajio Mak Riba Meja

2774
0
Xefe Bankada CNRT, Duarte Nunes. [Foto: Francisco JDA | 18.05.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Situasaun iha sala de plenaria loron 19 Maiu kontinua hamosu konfrontasaun entre bankada CNRT ho PLP, FRETILIN no KHUNTO.

Neon Metin halo klarifikasaun ho Xefe Bankada CNRT, Duarte Nunes konaba situasaun ne’ebe kontinua akontese, ba Neon Metin Duarte Nunes hateten horseik fo ona sujestaun atu halo intendimentu iha liur laos iha sala plenaria.

Hau nia sujestaun mak se ita konkorda hamutuk, ita taka tiha plenaria ne’e, ita intende malu iha liur pois mak tama mai. Fo ita nia rezultadu ba Prezidente depois halo agenda mak ita halo reuniaun. Duke ita halo fatin ida ne’e sai imajen la diak”, hateten Duarte Nunes iha PN 19/05.

Oinsa ho pozisaun bankada CNRT ne’ebe tuir sasin katak meja Prezidente Parlamentu Nasinal harahun hosi deputadu CNRT?

Ba Neon Metin Xefe Bankada CNRT hateten, “laos nia ,hau iha ne’e hau hare, hau hare Ajio vinji dudu tiha, mais laos Ajio mak halo rahun ka riba meja ne’e”.

Bankada PLP dehan ne’e krimi organizadu, oinsa bankada CNRT nia hanoin? Ba Neon Metin Duarte Nunes hateten, “lori ba tribunal lalika koalia deit”.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here