Home Saude Inan Feto Tama Ilegal Positivu COVID-19, Odete: Ojek Ne’ebe Tula, Pasiente La...

Inan Feto Tama Ilegal Positivu COVID-19, Odete: Ojek Ne’ebe Tula, Pasiente La Konnese

1299
0
Koordenador Jeral COVID-19, Odete da Silva Viegas. [Foto: David da Costa | 13.02.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Ministerio Saude (MS) rejista tan kazu positvu COVID-19 nain ida, liu hosi konferensia imprensa Koordenador Jeral COVID-19, Odete da Silva Viegas informa ba jornalista katak ohin loron 13 Fevereiru Komisaun Nasional rejista tan kazu konfirmadu timoroan nain ida, pasiente ne’e feto ho idade 28 ho asimtomatiku

“Inan pozetivu ho nia-oan dadauk nee iha ona izolamentu, maibé iha sala ketak no nia kondisaun mós diak hela”, dehan Odete ba jornalista iha Palacio da Cinzas kaikoli, 13/02.

Nia esplika iha loron 28 Janeiru 2021 timor-oan ne’e ho nia-oan feto kiik tinan 1 fulan 7, sira nain rua viájen husi Atambua, Indonézia mai Timór desidi liuhusi dalan ilegál ka klandestina iha área Memo nian Munisípiu Bobonaro.

Nia hatutan to’o iha Maliana inan ne’e konsege aluga motór ojek hodi lori sira nain 2 atu mai liu Dili. Wainhira sira to’o iha Kuartel Unidade Polísia Fronteira (UPF), Batu-Gade nian hetan pasa revista husi ajente Polísia UPF no identifika katak sidadaun ne’e tama klandestina. Iha biban ne’e kedas Polísia UPF lori inan ho oan ne’e ba iha kuarentena Batu-Gade., Mota-Ain, Batugede Munisípiu Bobonaro.

“Iha kalan tuku 08:30 ne’e kedas ami nia ekipa ba halo teste swab, rezultadu pozitivu.  Ita nia ekipa vijilansia lori kedas mai iha sala izolamentu Vera Cruz”, nia dehan.

Nia hatete agora liga fali ho ojek na’in ne’e ekipa halo tiha ona investigasaun ho pasiente COVID-19 maibé nia dehan katak la kuñnese ema ne’e inklui mós númeru matrikula motor refere.

Entertantu dadus kumulativu teste 20.100, kumulativu negativu 19.770, hein rezultadu 229, kumulativu kazu  101, kazu foun iha 1, atuál baixa sae ba  39, rekuperadu zero no kumulativu rekuperadu 66.

Kuarentena total 236 (Dili iha 168, munusípiu nain 68), Auto-Kuarentena iha 79 (Dili nain 60, munisípiu nain  19), passa ona loron 14 total 7845 (Dili nain 6455, Munisípi nain 1390).

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here