Home Notisia Autoridade Municipiu Hadau Negosiantes nia Sasan, Maria: Ami Faan Hodi Bele Sustenta...

Autoridade Municipiu Hadau Negosiantes nia Sasan, Maria: Ami Faan Hodi Bele Sustenta Moris

794
0
Negosiante ambulante, Maria Menezes.[Foto: Francisco JDA | 02.06.2020]

Reportazen Francisc JDA

Relasiona akontesimentu iha Audian loron 27 de Maio, bainhira negosiante ambulante sira nia sasán barak hetan estragus hosi Autoridade Municipu, katak sasán sira ne’ebé hetan estragus ka hadau hosi hosi parte segurasa mak hanesan modo no seluktan.

Liu hosi konferensia imprensa iha Centru Informasaun Impaktu Covid-19 (SIIC) negosiante ambulante, Maria Menezes ne’ebe mak sai vitima, bainhira nia sasan hetan estragus, informa ba jornalista sira katak, tanba Covid-19 ne’e mak halo ema hotu susar, atu hetan rendimentu nune’e modo sira ne’ebé mak faan la folin, balun sai dodok no estraga.

“Estadu dehan ami deskansa iha uma, fase liman, han hemu toba, ne’e ami halo tuir. Mais ami halo loron rua osan la iha, hahán mós la iha, entaun obrigasaun ami sai hosi uma ba sosa modo iha taibesi no faan fali iha Dalan ninin. Estadu dehan fo subsidiu ami hein de’it promote, maibé la sai realidade tanba ne’e mak ami ba sosa modo faan nafatin. Ami Povu ne’e moris iha dalan ninin, faan modo mak ami foin han hemu no osan balun fo oan sira ba eskola, nune’e eskola mós atu tama fali ona, ami foti osan hosi ne’ebé mak atu fo oan sira, dadaun ne’e mós ami osan la iha, entaun obrigatoriomente ami faan nafatin”, tenik negosiante Maria Menezes iha Salaun FONGTIL, Kaikoli 02/06

Negosiante Maria Menezes akresenta tan, ema hosi estranjeiro karik bele mai faan sasán Iha Timor- Leste, tanba sa Timor oan rasik faan sasán labele, hodi buka osan para bele sustenta familia uma laran.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here