Home Notisia Covid-19, Ema Hamutuk nain 27 Mak Tama Ilegal Hosi Fronteira

Covid-19, Ema Hamutuk nain 27 Mak Tama Ilegal Hosi Fronteira

1018
0
imajen imigrasaun iha Mota Ain. [Foto: Copyright google | 14.05.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Iha situasuan moras  Covid-19, ema kontinua tama illegal liu hosi fronteira terestre. Liu hosi konferensia imprensa iha sala de situasuan, portavoz Centru Integradu Jestaun Krize (CIJK), Dra. Odete Viegas informa katak hahu hosi 28 Maiu to’o ohin loron 8 Junhu ema tama illegal hamutuk nain 27.

Iha Batugede hamutuk nain 12, nain 10 iha hela kuanrentena no nain deporta tanba sidadaun Indonesia. Iha Salele-Suai hamutuk nain 6, hosi nain nain 6, nain 3 iha kuarentena no nain 4 deporta tanba sidadaun Indonesia. Iha RAEOA nain 2 iha Oesilo, Pasabe nain 4 no Oelula nain 3. Hosi numeru refere nain 8 iha kuarentena no nain 1 deporta tanba sidadaun Indonesia.

Dra. Odete Viegas informa ba jornalista sira katak relasiona ho ema kontinua tama illegal no bainhira ekipa halo visit aba tereno to’o iha entradas ilegais sira, nota katak presiza duni mekanismu halo koordenasaun ne’ebe forte no intensive hosi parte saude, autoridade lokal seguransa, imgrasaun inklui involve komunidade no reforsa serbisu ba apoiu ho detekta entradas illegal sira no suplemento ba ekipa seguransa sira inklui aimoruk.

Dra. Odete mos relata katak hela deit semana tolu Estadu Emerjensia sei remata, ekipa sei esforsu hodi solusiona serbisu balun hanesan estabelese serbisu pilares iha muncipiu Bobonaru, Covalima no apoiu logistika balun, hafoin habelar ba municipiu Dili hanesan Atauro no RAEOA molok estadu emerjensia remata.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here