Home Notisia Dr.Vitorino Husu Komunidade Suai Labele Paniku, Sedauk Iha Kazu Positivu Covid-19

Dr.Vitorino Husu Komunidade Suai Labele Paniku, Sedauk Iha Kazu Positivu Covid-19

324
0
dansa kultura Kamnasa-Suai. [Foto: copyright google | 09.06.2020]

Reportazen Chamot Bere Badaen

Komunidade Suai ida ne’ebe iha sintomas hanesan isin manas, mear no iss boot konsege hetan tratamentu hosi ospital referelaiha Suai no halo ona Swab test no rezultadu fo sai katak negative.

Liu hosi entrevista via telefone ho Xefe Emergensia no Ambulatoriu Hospital Referal Suai, Dr. Vitorino Sequeira Magno ba Neon Metin hateten maluk ho inisial AA no idade 34 nia nudar ajudante ida iha fronteira Motamasin, ne’ebe kada loron kuarta transfere sasan hosi kareta iha batas nian ba kareta Suai nian.

Liu hosi triajen ne’ebe pesoal saude sira halo no konsege halo isolamentu ba nia an tanba ho sintomas ne’ebe nia hetan, maibe rezultadu ne’ebe Laboratoriu Nasional halo hatudu negative.

“Ema nia oan ne’e serbisu iha Motamasin, nia serbisu nudar ajudante transfere sasan hosi ema nia kareta no tau iha kareta Suai nian, kada kuarta serbisu iha ne’eba. Durante nia halo serbisu nungka uza luvas, uza deit maskra”, hateten Dr. Vitorino via telefone, 08/06.

Pesoali saude sira kontinua halo observasaun no tratamentu ba pasiente refere, hodi fo aimoruk isin manas, mear no tau oksijenu tanba sofre iss boot, iha sala isolamentu provisoriu nian iha Suai.

Ho situasaun no preokupasaun ne’ebe akontese, Dr. Vitorino apela ba komunidade iha Suai atu labele paniku tanba pasiente ne’e laos kazu positivu Covid-19, maibe hanesan suspeitu deit tanba hetan sintomas no razaun principal tanba nia halo servisu iha fronteira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here