Home Justisa Esbosu Lei Defamasaun, TMR: Hau Hakarak Sosiadade Deskuti Lai

Esbosu Lei Defamasaun, TMR: Hau Hakarak Sosiadade Deskuti Lai

379
0
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. [Foto: Santina Lucia da Costa | 15.06.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho projetu Lei Defamasaun ne’ebe prepara hosi Ministeriu Justisa, hodi kriminaliza defamasaun, ba jornalista sira Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak hateten to’o oras ne’e nia sedauk simu esbosu Lei Kriminaliza defamasaun no gabinete Primeiru Minsitru ho Konsellu Ministru mos sedauk simu esbosu refere.

Esbosu ne’ebe mak sai ona diskusaun publiku, ba jornalista sira Primeiru Ministru hateten, entrega ba sosiadade hodi deskuti lai.

Primeiru Ministru hateten respeitu ho demokrasia buat rua la hanesan, tanba ne’e mak nia hakarak sosiedade diskuti esbosu Lei kriminaliza defamasaun.

“Kestaun rua ne’ebe mak ita tenki distingi entre liberdade espresaun, direitu ema nian atu koalia no mos konaba insultus, dezrespeitu ba ema nia naran, ida ne’e buat rua ne’ebe la hanesan. Direitu fundamentais ema nian, tanba ne’e hau hakarak sosiedade diskuti lai, depois mak ita haree”, dehan Taur iha palacio prezidensia, 15/06.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here