Home EduTek SEJD Sesante Kontente Serbisu Ho Timoroan Sira Kualifikadu, Nelio: Kontinua Ho Responsabilidade

SEJD Sesante Kontente Serbisu Ho Timoroan Sira Kualifikadu, Nelio: Kontinua Ho Responsabilidade

871
0
SEJD sesante, Nelio Isac. [Foto: Zevonia Vieira | 25.06.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Sekretariu Estadu Desportu no Juventude (SEJD) sesante, Nelio Isac entrega poder ba Sekretariu Estadu Juventude no Desportu atual, Abrao Saldanha iha salaun SEJD.

Liu hosi deskursu Sekretariu Estadu sesantu, Nelio Isac hatoo katak kontente tebes serbisu ho timoroan sira iha SEJD, maske instituisaun ne’e hamrik mesmu ho difikuldade oinoin, maibe to’o agora ita hetan timoroan sira ne’ebe kualifikadu, hatene intende saida mak sira assume, bainhira politika sira orienta hodi halo serbisu no obrigado ba director no professional sira hotu, tanba halo serbisu ne’ebe diak tebes durante tinan nia laran.

“Hau hatoo lia menon ba funsionariu sira katak, politiku sira hanesa ami ohin mai, aban bele ba mais instituisaun ne’e atu garante ba oin, iha ita boot sira nia liman, tanba ida ne’e hare deit serbisu ne’ebe ita boot sira bele kontribui, hare deit ba ita boot sira nia responsabilidade, atu nune ajuda membrus governu sira, hodi trasa hanoin ka politika ne’ebe diak ba seitor ne’ebe sira responsabiliza”, hateten Nelio Isac iha salaun enkontru SEJD, 25/06.

Nelio hatutan iha parte seluk instituisaun ne’e importante tebes, atu kontribui ba ita nia sosiadades, oinsa transforma mentalidade joven sira nian, atu haforte nasaun ne’e. Mesmu ita iha situasaun ne’ebe defisil, tanba iha intendimentu ne’ebe la hanesan, maibe la hamate ita nia espiritu atu ita kontribui.

“Ami ses ona hosi SEJD, maibe konta nafatin ho ami nia kontribuisaun mesmu ami labele involve iha sistema mekanismu governu nian, maibe apoiu iha serbisu lor-loron nian. Laos hare hanesan Abrao ho Nelio maibe hanesan timoroan, oinsa fo kontribuisaun hamutuk hodi lori nasaun ne’e ba oin hanesan visaun ida”, hateten Nelio.

Neon Metin halo konfirmasaun konaba programa ne’ebe implementa ona ba mandatu tinan 2 nian iha SEJD? Ba Neon Metin Nelio Isac informa katak iha buat tolu importante mak halo hanesan infrastrutura ba area desportu, legislasaun tanba Lei sira ne’ebe bele fo dalan ka mandate ba Sekretariu Estadu hodi foti desizaun ruma iha area juventude no desportu.

Nelio hatutan programa seluk mak hanesan transforma sosiadade nia mentalidade, tanba joven sira mak futuru ba nasaun no oinsa mak halo toman populasaun pratika iha desportu.

“Durante tinan 2 la implementa buat barak, tanba ita mai ho planu tinan 5, ita mos iha planu annual, enfilzmente ita serbisu efetivu lolos ne’e mak iha tinan 2019 deit, tanba ita iha Orsamentu Jeral Estadu, maibe iha tinan 2020 ita labele alkansa buat ruma, tanba ho limitasaun orsamentu ne’ebe iha”, hateten Nelio

Nelio hateten nia kontribuisaun ba mandate tinan rua nia laran ne’ebe konklui ona mak hanesan projetu sira iha area infrastrutura nian, maske barak mak sei problema nia laran hanesan stadium Manatuto no municipal sei iha problema. Iha esforsu atu resolve maibe labele tanba kestaun legal barak tenke hare. Ajuda juventude sira, oinsa mak hare sira nia organizasaun tenke forte, para se sira simu osan hosi governu karik, sira iha responsabilidade no hare mos programa sira ne’ebe mak Centru Juventude sira presiza atu halo no kaer ba Politika Nasional Juventude.

Sekretariu Estadu sesante rekonnese katak programa balun sedauk lao, tanba ho situasuan pandemia Covid-19 no politika rai laran.

Iha mandantu tinan 2 nia laran, Sekretariu Estadu Juvente no Desportu sesante konklui ona serbisu ka projetu balun hanesan hari Bola Volley Praia no rehabilitasaun GMT ne’ebe atu konklui ona. Orsamentu ba projetu rua ne’e hamutuk mais menus $500 mill dollar Amerikanuba preparasaun jogu CPLP nian.

Programa importante ne’ebe presiza halo iha tempu badak mak tuir Nelio Isac katak presiza halohosi Sekretariu Estadu foun mak hadia kondisaun infrastrutura desportu, halo formasaun no utiliza joven sira hotu ba potensia sira ne’ebe mak iha, liu hosi programasaun ne’ebe iha, liu hosi Centru Juventude no organizasaun juventude sira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here