Home EduTek TLCE: Reativa Eskola Maibe Infrastrutra Eskola Balun La Priensia Rekejitus no Laiha...

TLCE: Reativa Eskola Maibe Infrastrutra Eskola Balun La Priensia Rekejitus no Laiha Bee Moos

346
0
Kondisaun eskola Sekundaria Públika FINANTIL. [Foto: Santina Lucia da Costa | 22.06.2020]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho eskola sira atu reativa no balun la’o dadaun ona, liu hosi konferensia imprensa Timor-Leste Coalition Education (TLCE) hateten observasaun hatudu katak eskola lubun ida ne’ebé seidauk priense rekejitus, to’o agora laiha bee moos, laiha maskra no kondisau infrastrutura liu-liu sala balun kloot liu, susar atu halo distansia fiziku

Tuir Kordenador TLCE José Monteiro ba Jornalista sira hateten, maske eskola barak atu halo prevensaun ba Covid-19, maibé labele halo baralha ba sistema edukativu se kurikulu ejize atu aprende matéria hosi 1 ano too 6 ano, tenki kumpri hafoin ba exame periodu nian.

Observasaun jerál Municipiu 7 maioria kondisoes eskola atu reativa fila fali, presiza apoio makas hosi entidade, parseiro desenvolvimentu no Ministeriu Edukasaun, atu bele tulun sira kria kondisaun lalais hodi reativa eskola”, hateten Koordenador Nasionál José Monteiro iha Salaun FONGTIL, 30/06

José Monteiro afirma tan tuir espetativa TLCE nian katak dalaruma prosesu reativa eskola bele to’o fulan Agostu, hein Orsamentu Estadu, nune’e desponibiliza iha bee moos, maskara, termu eskeneru no sei presiza tempu oituan atu reativa eskola.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here