Home Justisa Dr. Mari Alkatiri Hato’o Keixa Ba MP, Duarte: Direitu Ema Ida nian

Dr. Mari Alkatiri Hato’o Keixa Ba MP, Duarte: Direitu Ema Ida nian

1076
0
Sekretariu Jeral FRETILIN, Dr. Mari Alkatiri hatama keixa ba MP. [Foto: Francisco JDA | 07.07.2020]

Reportazen Francisco JDA

Relasiona ho akuzasaun hosi Comisaun Polítika Nasional, Partidu Congresu Nasionál Reconsunrusaun Timor (CPN-CNRT), ohin Sekretariu Jeral partidu FRETILIN, Dr.Mari Alkatiri hato’o keixa Iha Ministru Públiku, atu bele prosesu tuir dalan legal.

Dr.Mari Alkatiri ba jornalista sira hateten, keixa ne’e atu reklama ba estadu, ba direitu naran di’ak no dignidade.

“Ha’u mai hanesan sidadaun, la’ós mai hanesan líder nasionál, Sekretario Jerál, para atu reklama ba estadu. Ha’u nia direitu ba Bom nome, dignidade atu nafatin ataka ha’u, bainhira la iha baze. Ha’u tolera tinan 50 ona, desde komesa ha’u luta ba povu ida ne’e, maluk timoroan balun tenta diskrimina ha’u oin oin. Tanba ha’u hare buat sira ne’e atu sai  boot ba beibeik, entaun to’o tempu ona atu hatudu ba maluk sira, katak labele abuza demais, ba ha’u nia toleransia tanba Lei sei iha, estadu no Justica tenki funsiona”, tenik Dr.Mari Alkatiri, iha Ministeriu Públiku Kolmera,07/07

Eis Primeiru Ministru ne’e hateten katak CPN-CNRT mai prova iha ne’e, iha fundamentu ka lae, se la iha fundamentu tenki responsabiliza, la’ós akuza de’it uza media oin oin. Ohin ne’e primeira keixa kontra CPN-CNRT, segunda parte sei kontra Bankada CNRT nian, loron hira mai tan, sei kontra sidadaun nain 4 no liu ida ne’e mai tan sei kontra media balun.

” Ha’u seidauk ko’alia naran se mak ko’alia tenki asume responsabiliza CPN,se sira akuza sira mak tenki lori keixa ne’e mai la’ós dezafia fali ha’u ne’e ko’alia ibun mak boot de’it tanba komesa nakdedar ha’u halo keixa agora dezafia fali hau, keixa ne’e Sicilio ha’u hatama ona keixa ba Justica hahu husi Ministeriu Públiku ne’e Sicilio ona tanba krime investigasaun ” Tenik Eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri

Hatan ba kestaun nee, Xefe Bankada Congresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT), Duarte Nunes ba jornalista sira hateten, direitu ema ida nian, importante se karik iha prova tenki iha kontra

“Ami prontu tanba ami mós hein hela sekarik lori ami ba Tribunal, atu hasai ami hotu mós ami prontu 21 ne’e ba hotu kedas, la iha ema ida hela, iha bankada ne’e taka no  buat hotu la’o di’ak”, hateten Xefe Bankada Duarte Nunes iha Parlamentu Nasionál.

Nia hatutan Bankada CNRT seidauk iha hanoin atu hatama keixa, karik partidu CNRT mak hola dezisaun atu hatama ne’e direitu partidu nian.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here