Home Notisia Enkontru Ho Parseiru Sira, Governu Haforsa Programa 4 Ne’ebe Centro Chega Halo

Enkontru Ho Parseiru Sira, Governu Haforsa Programa 4 Ne’ebe Centro Chega Halo

422
0
CNC enkontru ho parseiru sira/ [Foto: Santina Lucia da Costa | 14.08.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Centro Nasional Chega! (CNC) organiza enkontru regular ho parseiru estratejiku sira, hodi koalia kona-ba progresu serbisu iha implementasaun rekomendasaun Chega,  Comisaun Verdade no Amizade (CVA) no planu serbisu ba tinan 2021.

Enkontru ne’e ho intensaun atu fahe informasaun ba malu, atu ajusta hanoin no planu ba serbisu sira ne’ebe Centro Chega! sei kontinua hala’o hamutuk ho parseiru relevante sira, iha ambitu implementasaun rekomendasaun Chega no per memoriam Ad Spem iha tinan 2021.

Liu husi enkontru ne’e, Diretor Ezekutivu CNC, Hugo Fernandes hateten Centro Nasional Chega! enkontru ho parseiru sira, hanesan governu lina Ministeriais no organizasaun sosiedade sivil sira, parseiru sira ne’e mak sai Centro Chega! nia liman ho ain no mos kakutak hodi bele halo implementasaun ba rekomendasaun relatoriu Chega no relatoriu CVA.

Hugo Fernandes hateten enkontru ne’e atu atualiza, progresu serbisu sira halo avaliasaun uituan ho Ministeriu ne’ebe lao di’ak ona, ida ne’ebe mak sei iha dezafiu balun no oinsa planu ba oin.

Hugo dehan ministeriu maioria ne’ebe halo ona akordu ho Centro Chega! Mak hanesan Ministeriu Edukasaun,, Juventude no Desportu (MEJD) tanba halo ona elaborasaun ba materia kurikulu rua hanesan karikulu Istoria, edukasaun sivika no sidadania no direitus humanus, partikularmente ba nivel eskolaridade  3 ciclu ho eskola sekundaria.

Ho Ministeriu Turizmo,  seidauk parseria maibe dezde tinan rua liu ba iha ona kordenasaun, wainhira turista sira mai, ita lori mai vizita fatin ne’e, ita mos halo promosaun ba fatin turiztiku sira.

Ho Ministeriu Justisa, Centro Chega! mos serbisu hamutuk, ba iha mapamentu

Importante, tanba Sekretariu Estadu Terras Propriedades sira mak hatene lolos fatin ne’e agora ne’e se mak na’in ho Ministeriu Justisa. Iha mos programa kona-ba  fo sertidaun nascimentu  nian, ba oan sira ne’ebe moris mai husi rezultadu violasaun  seksual, sira lahatene sira nia aman se,  sira bele hetan sertidaun RDTL. Ba mapamentu ne’e ita halo tiha ona mapamentu iha munisipiu neen hanesan Dili, Aileu, Ainaro, Ermera kompleta ona,  Manatuto ho Baucau foin metade.

Liu hosi enkontru iha loron 14/08, iha salaun CNC, Hugo informa husi munisipiu neen ne’e identifika ona kuaze 61 sitiu ne’ebe mak hahu hakerek nia istoria, nune’e mos husi fatin ne’ebe  halo mos nia video badak , nu’udar dalan ida atu halo promosaun turizmu.

Konaba programa Sobrevivente sira, Centro Chega! serbisu hamutuk ho Minsteriu Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI), hodi hare sobrevivente sira hosi krimi pasadu nian

Nune’e Centro Chega!  mos parseria ho Universitariu hanesan UNTL, UNITAL, UNPAZ no UNDIL.

Iha fatin hanesan Reprezentante Primeiru Ministru Xefe Gabinete, Azevedo L. da Costa Marcal hateten governu mai haforsa tan programa haat ne’ebe mak durante ne’e Centro Chega! implementa ona hanesan prezerva memoria pasadu nian, mapamentu ba fatin istoriku sira, situs istoriku sira,  estabelese enkudramentu legal hodi prezerva fatin istoriku sira, no oinsa mak introduz konteudu chega no mos CVA ba ita nia kurikulum ensino.

“Gabinete Primeiru Ministru hakarak fo apoiu maximu, atu nune’e promove liu tan ita nia patrimoniu sira ne’e, prezensa gabinete primeiru ministru so para atu apoiu moral no mos apoiu politiku para implementasaun relatoriu chega no mos promosaun ba ita nia patrimoniu kultural, istoriku sira ne’e tenki say papel importante ba Timoroan hotu-hotu”, hateten, Azevedo L. da Costa Marcal.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here