Home Saude 12 Maiu, Deteta tan Kazu Pozitivu COVID-19 Total 133, Surtu COVID Iha...

12 Maiu, Deteta tan Kazu Pozitivu COVID-19 Total 133, Surtu COVID Iha Dili Ho Risku Boot Liu

171
0
grafik surtu COVID-19. [Foto: dok. CIJK | 12.05.2021]

Reportazen Zevonia Vieira

Ministeriu Saude (MS) deteta tan kazu konfirmadu foun COVID-19 hamutuk 133 iha loron 12 Maiu. Liu hosi zoom press conference, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Dr.Rui Maria de Araújo relata ba jornalista sira katak dadus jeral hatudu katak kazu detetadu foun hamutuk 133 (iha Dili nain 117, no iha municipio seluk nain 16). Hosi total kazu detetadu foun mane nain 67 no feto nain 66, kazu detetadu ohin nian pasiente ho idade 60 nain 4.

Husi total kazu detetadu foun ohin, proporsaun kazu sintomátiku hamutuk 9%.  Total kazu konfirmadu kumulativu sura hosi loron 21 Marsu 2020 to’o ohin loron hamutuk 3626. Kazu rekuperadu nain 129, kazu ativu hamutuk 1727 no ema ne’ebe halo teste PCR hamutuk 966.

Evolusaun surtu COVID-19 iha municipio Dili, municipio sira seluk no RAEOA hatudu katak surtu kontinua aumenta, indikador ida ne’ebé matenek-nain epidemiolojia nian uza, maka insidénsia. Konvensionalmente insidénsia sukat total kazu foun, kada loron, pur 100 mil habitantes, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Gráfiku iha leten hatudu katak média (rata-rata) ohin husi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste durante loron 7 ikus maka 9,1 /100 mil abitantes, enkuantu ba deit Munisipiu Dili 31,1/100 mil abitantes. Insidénsia iha grafiku sei nafatin hatudu katak Munisipiu Dili maka fatin ho risku bo’ot liu, atu populasaun hetan da’et no hada’et tutuan virus SARS-CoV-2.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here