Home Notisia COVID-19 no New Normal, MS: Komunidade Tenke Iha Kondisaun Saude Ne’ebe Diak

COVID-19 no New Normal, MS: Komunidade Tenke Iha Kondisaun Saude Ne’ebe Diak

435
0
Ministra Saude, Dra. Odete Belo iha Editor Club AJTL. [Foto: Francisco JDA | 14.08.2020]

Reportazen Marcio Morato Pinto

“Ami nunka hanoin atu politiza buat ruma relaciona ho pandemia COVID-19 ida ne’e. Tamba ami laos hare ba pasiente ne’ebe toba iha hospital maibe ami hare ba komunidade, ami hare ba povo, katak ami hakarak atu sira mantem iha kondisaun ne’ebe diak no bainhira sira moras, sira iha direito atu hetan tratamento” Ministra saúde, Odete Belo.

Propagasaun COVID-19, nudar moras ida ne’ebe agora dadauk sai preokupasaun Organizasaun Mundial Saude (OMS) no ema iha nasaun barak, tanba virus ne’e afeta ona ba ema barak no hakotu sira nia vida, bainhira ema ne’e iha imunidade ne’ebe fraku ka moras sira seluk.

Liu hosi Editor Club Discussion ne’ebe realiza hosi Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e (AJTL), ho tema Prevensaun COVID-19 no Nova Normalidade depois de Estadu Emerjensia, Ministra Saude, Dra. Odete Belo ne’ebe sai orador iha diskusaun ne’e hateten Nova Normalidade ka New Normal, hare hosi parte saude nian katak ita nungka uza maskra no la halo distnasia social, buat rua ne’e primeira vez ita halo bainhira mosu COVID-19, nune’e Ministra rekomenda atu komunidade sira kontinua mantein nafatin protokolu preventitu ne’ebe mak durante ne’e aplika.

“Husi parte Ministerio Saúde, liuliu ami sira ne’ebe maka servisu iha saúde, ami sente katak moras foun saida deit maka akontese, ida ne’e fó ona perigu ba iha saúde publiku, liuliu kuando Organizasaun Saude Mundial (OMS) deklara moras ne’ebe maka akontese iha mundo, hanesan Pandemia COVID-19” dehan Ministra Odete Belo ba Editor Club prevensaun COVID-19 nian ba dala lima, iha Konselho Imprensa, Dili, 13/08.

Ministra ne’e esplika katak servisu Ministerio Saúde nian maka sei alerta ba komunidade sira, karik iha moras foun ruma ne’ebe maka liga ba iha servisu saúde Públika. Ejize atu komunidade  hotu tenke iha kondisaun ne’ebe maka diak no iha saúde ne’ebe maka diak.

“Tamba ita laos hare ba pasiente ne’ebe toba iha ospital, maibe ita hare ba komunidade, ita hare povo katak ita hakarak atu sira mantem iha kondisaun ne’ebe diak no bainhira sira moras, sira iha direitu atu hetan tratamentu” dehan Ministra.

Ministra ne’e mos fundamenta katak presiza toma atensaun ba sira ne’ebe maka vulnerável no liuliu hare ba número mal nutrisaun ne’ebe maka ita iha. Vulnerável maka ema sira ne’ebe idade mas 50 anos, ema sira ne’ebe maka moras diabéstiko, kankro ruma, ou sira nia moris iha hela ho moras balu, tamba sira nia kondisaun la favorável atu bele tahan bainhira hetan virus ida ne’e.

Ho nune’e Ministerio refere konsege halo Jestaun ba kazu pandemia COVID-19 ne’ebe maka iha, atu nune moras ne’e labele transmite ba ema barak. Hare ba kazu ne’e parte governo deside atu kontinua Estado Emergencia, ho razaun atu virus ne’e labele alastra ba ema seluk.

Durante diskusaun jornalista Neon Metin husu konaba situasaun ospital ne’ebe mak sedauk lao diak, tanba sei menus fasilidade, liu-liu relasiona ho COVID-19, nasaun barak lockdown, kuaze aero porto takan, sa politika mak Ministeriu Saude iha para hare problema moras sira seluk ne’ebe afeta, tanba susar atu halo tratamentu iha rai laran?

Ba Neon Metin Ministra Saude hatan katak Ministeriu Saude buka meiu atu kolabora ho nivel saude ho opsital ih rai liur nian, hodi bele halo tranferensia maske iha situasaun lockdown. Hare ba servisu balu ne’ebe Ministerio Saúde halo seidauk atinji iha nivel ne’ebe perfeito, maibe sira koko atu implementa no facilita pasiente sira tuir kapasidade ne’ebe iha.

“Antes de COVID-19, ita iha ona kontrato ka akordo ho ospital sira iha rai liur hanesan Malaysia, Singapura no Indonésia maibe depois ho situasaun COVID-19 no lockdown ba iha aeroporto sira, ami kontakto malu nafatin, hodi koalia konaba pasiente nia moras. Komunikasaun halo nafatin maibe presija lori tempo tamba ita sei komunika ho Ministerio Negocio Estrangeiro no Imigrasaun. Ita bele halo transferência maibe ninia konsekuênsia ne’e as tebes ho virus ida ne’e”, Ministra ne’e sublinha.  

Relasiona ho lei Sistema saude nian, atu halo vigilância epidemologia no vigilância Sanitaria, hodi nune’e bele kontinua fo limita ba eventual sira ne’ebe maka haliur ema barak. Tamba dever husi parte saúde nian maka lakohi atu hare ema mate no lakohi hare ema moras, “ami nunka hanoin atu politiza buat ruma relasiona ho pandemia ida ne’e”.

Editor Club ne’ebe realiza hosi AJTL hetan apoiu hosi UNDP, serbisu hamutuk ho Konsellu Imprensa no TVE-T. Orador ba editor club mak Ministra Saude, Xefe Redasaun Neon Metin, Ato ‘Lekinawa’ Costa no Diretor AJAR, Jose Luis Oliveira.

*(Marcio Morato Pinto Estajiadu iha media RENETIL-Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here