Home Notisia PNTL: Manifestasaun Organiza Hosi Angela Freitas La Tuir Prosedimentu, Sei La Autoriza

PNTL: Manifestasaun Organiza Hosi Angela Freitas La Tuir Prosedimentu, Sei La Autoriza

531
0
Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustino da Costa. [Foto: Santina Lucia da Costa | 17.07.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho Angela Freitas ho nia grupu Rezistensia Nasional Defende Justisa no konstituisaun RDTL ne’ebe planea halo manifestasaun no uza People Power, hodi hatun Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu-Olo husi nia kargu.

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Faustino da costa, ba jornalista iha palacio prezidensia hateten, Iha publikasaun konaba dehan grupus ka ema balun atu organiza halo manifestasaun, PNTL simu duni karta koñesimentu ida iha loron 14 Julhu, tanba ne’e ami bolu ona, parte sira ne’ebe atu organiza, haree ba kestaun legal prosedimentu hotu, los duni katak Konstituisaun preve ema hotu-hotu bele halo asaun saida deit ka manisfestasaun.

Komisariu Faustino hateten maibe iha Lei oan esplika atu husu para tuir mos prosedimentu rekezitus balun, iha ne’eba tenke fo hatene PNTL loron haat tutuir malu antes manifestasaun.

“Ami bolu ona sira nia parte dehan ba sira katak, tanba tempu ne’ebe iha prosedimentu ne’ebe iha, la tuir ona no sees fali husi Lei konaba autorizasaun manifestasaun ninian”, hateten, Komisariu Faustino da costa ba jornalista sira hafoin enkontru ho Prezidente Republika iha Palasiu Prezidensial, Nicolau Lobato, Aitarak-Laran, Dili, loron, Kinta-feira, 16/7.

Faustino dehan lisensa PNTL fo maka reprezentante ida ka rua mak sei hato’o petisaun ba iha Prezidente da Republika, mais laos atu halo manifestasaun no sei la mobilza ema barak atu halo asaun ida ne’e, ne’ebe ida ne’e iha ona konkordansia ho autoridade seguransa.

“Entaun, ami mos hato’o ba sira, maka asaun balun ke depois derepenti ema barak halo buat balun, ita boot sira ne’ebe halo pedidu organiza, ami sei bolu para responsabiliza”, tenik Faustino.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here