Home EduTek Estudantes Iha EBC Farol Asesu Biblioteka Maibe Ladun Sufsiente Tan Sei Menus...

Estudantes Iha EBC Farol Asesu Biblioteka Maibe Ladun Sufsiente Tan Sei Menus Livru

491
0
Biblioteka iha EBC Farol. [Foto: Adroaldo ‘Saretukau’ | 11.08.2020]

Reportazen Adroaldo ‘Saretukau’

Eskola Báziku Central (EBC) Farol hanesan centru ne’ebé simu eskola Filial haat hanesan  Filial Vila Verde, Filial Rumbia, Filial Tuana Laran no Filial Fatuhada, wainhira remata ensinu primária hodi kontinua ensinu bázika 3 siklu Farol.

Atu asesu edukasaun ho kualidade, tenke apoiu ho biblioteka ne’ebe kualidade, hodi nune’e ajuda estudante sira para hasae sira nia konnesementu hosi lee livru.

Iha eskola Farol iha ona biblioteka maske iha espasu ne’ebe klot, maibe importante estudante sira bele lee iha biblioteka.

Diretora Ensinu Báziku Central Farol, Irene da Silva Soares Morato hato’o ba Neon Metin iha nia knaar fatin katak iha biblioteka ba alunus no manorin sira, livru sufsiente ba estudante sira lee no estuda, ezemplu livru istoria no seluktan.

Diretora hateten iha livru istória ba labarik sira, livru sira apar ho klase sira, livru disiplina sira iha hotu, la’os iha barak maibé iha nia ezemplar ida-ida de’it.

Nia hatutan atu halo vizita iha biblioteka ne’e kada klase ho nia manorin ne’ebé hein iha ne’eba, iha oráriu para la’o tuir, tanba ami nia biblioteka mos la luan, nuné estudante mos tenki tama oituan.

entretantu professor lian Ingles, José da Costa konfesa katak eskola Farol iha livru balun, maibé la sufisiente tanba ami durante ne’e hanorin bazeia ba livru ne’ebé iha tiha ona, ne’ebé uluk Ministériu Edukasaun oferes, “di’ak ou la di’ak ne’e depende ba ami mestre ida-idak, oinsá ami nia oan sira bele komprende matéria ne’ebé mai hanorin ba sira”.

Nia dehan Inglés ne’e lian estranjeiru nian, oinsá ita hanorin sira bele komprende, la’os materia kompletu mak hanorin di’ak, maibe ita tenki esforsu ita nia aan, pelu menus ita nia oan bele hatene ituan lian ne’e.

“Livru ne’ebé estudante uza ida de’it, ida ne’ebé mak ami uza hodi dezenvolve fila fali tópiku iha livru Ministériu Edukasaun fo mai ami, maibé livru la kompletu tanba ita iha biblioteka livru menus. Iha sala laran, ami labele fahe livru ba estudante tanba la to’o, maibé ami uza hanorin bazei ba sira nia neseside”, hateten Jose iha eskola Farol, 10/08.

Iha parte sorin estudante Ensinu Báziku Sentral Farol, Grivaldo Jesus Lodoe hateten livru iha sira nia fatin ladun sufisiente hodi sira bele estuda.

“Livru seluk ne’e sufisiente hela hodi estuda, maibé foti matéria iha biblioteka mak pasa fali ba kadernu laran, ami la lori ba uma. Ha’u estuda de’it iha ami nia biblioteka, tanba professor sira bele ajuda, ita bele husu saída mak ita la komprende hosi professor sira”, hateten Grivaldo

Livru sira iha biblioteka Ensinu Báziku Sentral hetan apoiu hosi embaixada Portugal no Ministériu Eduksaun.

Tuir observasaun hosi Neon Metin katak biblioteka iha eskola Farol iha kondisaun diak, maibé meza ba estudante sira hodi estuda la sufisiente, nune’e labele akumula estudante barak hodi estuda, estudante sira bele lee maibé labele hakerek tanba laiha meza hodi hakerek.

Eskola Bázika Sentral Farol iha estudante hamutuk rihun 5760, feto 2689 no mane 3071 ne’ebé akumula hosi Ensinu Báziku 1, 2 no 3 siklu inklui Eskola Filial haat hanensa Vila Verde, Rumbia, Tuana Laran no Fatuhada.

Total professor permanente iha 134 hosi mane 47, feto 87, profesores kontratadu iha 25, feto 19, mane 6 no profesore volunt’ariu mane 1. Hosi total profesores sira hamutuk 155 iha Eskola Bázila Sentral Farol.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here