Home Notisia PNTL Covalima Sei La Tolera Ema Halo Movimentu Ilegal Iha Area Fronteira

PNTL Covalima Sei La Tolera Ema Halo Movimentu Ilegal Iha Area Fronteira

368
0
PNTL Covalima enkontru ho Fundasaun Mahein no The Asia Foundation. [Foto: RCCT | 18.08.2020]

Kontributor Asatu & Abecky – Radio Comunidade Covataroman

“Autoridade seguransa hanesan lutu nasaun  nian,  tamba ne’e lakohi ema seluk  husi nasaun afeitadu lori moras COVID-19 mai estragus komunidade iha nasaun Timor-Leste.  Liu husi enkontru nia  hato’o ona ba Komandante Jeral katak,  seguransa  no defesa iha linha fronteira hanesan UPF  no F-FFDL tenke foti medidas vigor ba ema sira ne’ebé mak tama mai Timor Leste ho illegal”.Super-Intendente PNTL Municipiu Covaliman

Relasiona ho Estado Emergensia ba Dala Haat  ne’ebe dekreta hosi Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, liu hosi Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Super-Intendente PNTL Municipiu Covaliman, Antonio Maria De Sa informa katak seguransa no defesa sei fo seguransa maximu ba linha fronteira no husu ba Komandante Eskuadra no Operasaun Polísia Suku (OPS) sira iha posto no suco hotu, atu fo seguransa maximu durante horas 24 nia laran.

“Hanesan komandante municipo ita sempre rigor nafatin iha linha fronteira ne’eba, hanesan dadaun ne’ebe fo sai ona ba iha komunidade sira, hanesan komandante eskuardat no OPS bele halao nafatin sevisu iha horas 24 nia laran, tamba komunidade sira balu aprovita sitausaun Estadu Emergensia ne’e, hodi lao hakata sai tama iha fronteira no wainhira komunidade sira mak hakat sai tama ba fronteira sem iha dokumnetus no laiha konnesementu ruma, wainhira bulu mak lahamrik ka halai, tenki tiru kedas”, deklara Super-Intendente, iha salaun enkontru Polisia Covalima.

Super-Ientendente PNTL Munisipiu ne’e reforsa tan autoridade seguransa hanesan lutu nasaun  nian,  tamba ne’e lakohi ema seluk  husi nasaun afeitadu lori moras COVID-19 mai estragus komunidade iha nasaun Timor-Leste.  Liu husi enkontru nia  hato’o ona ba Komandante Jeral katak,  seguransa  no defesa iha linha fronteira hanesan UPF  no F-FFDL tenke foti medidas vigor ba ema sira ne’ebé mak tama mai Timor Leste ho illegal.

Lia hirak ne’e Super-Intendente hatoo hafoin partisipa enkontru hamutuk ho Fundasaun Mahein ho The Asia Foundation hodi halo monitorizasaun, peskiza no advokasia ba polisia komunitaria sira iha Quarter Jeral PNTL Municipiu Covalima.

Komadante PNTL ne’  Antonio Maria De Sa  hato’o lia menon ne’e ,hafoin partisipa enkontru konaba Fundasaun Mahein ho nia parseiru The Asia  Fundation halo monitorizasaun peskiza, no advokasia ba Polisia komuniatria sira iha Quarter Jeral PNTL Munisipio Covalima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here