Home Notisia Rui Castro: Ekonomia Sai Ona Problema Hosi Tinan 2017, Laos Iha Tempu...

Rui Castro: Ekonomia Sai Ona Problema Hosi Tinan 2017, Laos Iha Tempu COVID-19 Deit

330
0
Movimentu negosiante kiik sira iha merkdu Taibesi. [Foto: Francisco JDA | 18.08.2020]

Reportazen Francisco JDA

Ekonomia nudar fator ida hodi dezenvolve rai ida sai hosi mukit no kiak, ho nune’e investimentu iha seitor agrikultura importante tebes.

Hafoin diskusaun konaba impaktu hosi COVID-19 ba ekonomia iha rai laran, ba jornalista sira emprezariu Timor Rui Castro ne’ebe mak sai orador hateten COVID-19 sai tiha hanesan razaun ida ba ekonomia, maibé haluha katak la’ós iha COVID-19 nia tempu deit,  maibe asuntu ekonomia nee ona problema iha kedan 2017 to’o iha 2019 hosi hahalok polítiku sira nian .

“Polítika hadau malu ukun mosu kedan iha ne’ebá, la’ós foin COVID-19, ita tau tiha COVID-19 ne’e sai hanesan taka metin hotu aktu polítika, hodi hamosu ekipa rekuperasaun ekonomia. Impaktu hosi krize polítika ne’ebé hosi 2017 – 2019 iha situasaun COVID-19, dalabarak ko’alia halo kampanha furak ba produtu lokal iha rai laran, Timor oan la ho nia identidade, se ita hare eventu governu nian, ita iha produtu lokal mais sira gosta liu produtu li’ur, iha fos no iha bee mais sira gosta liu aqua Danone entaun ida ne’e parte kiik oan ida ne’ebé ita hotu kontribui”, hateten Emprezariu Timor oan, Rui Castro iha Salaun FONGTIL, Kaikoli, 18/08.

Rui Castro husu ba timoroan atu hader no husik tiha atividade polítika, fokus ba atividade ekonomia konsolida fo forsa ba malu, nune’e labele mate tanba hamlaha no husu Parlamentu no governu atu aprova osan ne’ebé di’ak, hodi tau iha banku nune’e populasaun bele halo kreditu ho funan ne’ebé kiik 3% atu bele rekupera ekonomia iha Timor Leste.

Iha fatin hanesan ekipa Rekuperasaun Ekonomia, Dr. Manuel Vong iha intervensaun hateten, dahuluk liu fo atensaun ba Orsamemtu Jeral Estadu (OJE) 2020, para nune’e bele ezekuta planu rekuperasaun ekonomia, ne’ebé mak dadaun ne’e Konselho Ministru aprova tiha ona.

Iha diskusaun ne’e Marka Prevensaun hosi Prezidente Comisaun D Asuntu  ekonomia Antonino Bianco, Emprezariu Timor oan Rui Castro, Ekipa Rekuperasaun Ekonomia Manuel Vong no Country Director PARCIC Junko Ito, Ekipa Rekuperasaun Ekonomia, Dr. Manuel Vong, Prezidente Komisaun D, Deputadu Antoninho Bianco no Emprezariu Timor, Rui Castro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here