Home EduTek RENETIL-Neon Metin Fasilita Formasaun Media no Agrikultura Ba Estudante UNTL

RENETIL-Neon Metin Fasilita Formasaun Media no Agrikultura Ba Estudante UNTL

395
0
Estudante UNTL sira partisipa iha formasaun iha Knua Neon Metin-Haburas. [Foto: Francisco JDA |13.09.2020]

Reportazen Francisco JDA

Asosiasaun Clubu Estudu Agrikultura Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) serbisu hamutuk media RENETIL – Neon Metin organiza formasaun jurnalismu no agrikultura ba estudante agrikultura UNTL nian.

Objetivu hosi formasaun refere hodi hasae konnesementu estundate agrikultura nian, oinsa bele tulun sira atu hakerek artigu no halo jornal parede konaba agrikultura iha Timor-Leste.

Koordenador Clubu Estudu Agrikultura, Aleixo dos Santos hateten formasaun ida ne’e espesial tebes, tanba bainhira iha area ruirais balun halo atividade ho agrikultor sira, iha informasaun oituan no bele hakerek iha media sosial ka bainhira media nasional la marka prezensa.

“Ami iha konnesimentu oituan ba iha jornalismu baziku, atu nune’e ami bele hakerek netik iha sosial media oinsa mak bele hakerek no utiliza liafuan sira ne’ebe merese, media profesional sira la too iha ne’eba, entaun ami bele hakerek no ema seluk bele hatene”, hateten Aleixo dos Santos, iha Kafe Alex Haburas-Farrol, 12/09

Koordenador ne’e dehan, tempu ba aprende la iha limitasaun, mesmu ida ne’e hanesan introdusaun deit,  maibe  iha ona planu atu kontinua formasaun jornalismu to’o loron lima, nune’e bele komprende diak liu tan.

Iha fatin hanesan Vise Senada Fakuldade Agrikultura UNTL, Joanita Silveira Fereira, ba Neon Metin hateten situasaun oin loron ho era globalizasaun fo biban ba ema atu hatene siensia seluk no laos aprende deit siensia agrikultura, maibe posibilidade mos aprende siensia seluk hanesan jornalismu baziku signifika konnesimentu laos 100% hosi area ida deit maibe iha mos konnesimentu sira seluk.

“Se bainhira ita remata eskola fila ba sosiedade ka komunidad,e ema la hateten katak ita ne’e sei hatene deit agrikultura, maibe ema hatene katak se ita universitariu ema hanoin ita hatene buat hotu, iha espasu atu forma ami nia konnesimentu iha area oin-oin, bainhira remata estudu no kria kampu trabalho hanesan halo kantreiro, hakiak ikan, bele hatene maneira promosaun nune’e bele post iha media sosial, aprende mos maneira hakerek oinsa dada publiku sira atu lee”, hatete Vise Senada Fakuldade Agrikultura Joanita Silveira

Entertantu Partisipante Izabel Viana Batista da Costa hateten sente orgulho tebes tanba bele hetan esperensia natoon kona ba atividade jornalismu nian, mesmu serbisu ne’e rasik todan oituan, maibe satisfaz tebes tanba bele aprende natoon kona ba area jornalismu baziku.

Estudante UNTL hamutuk nain 25 ne’ebe mak partisipa iha formasaun refere no hosi workshop ne’e formador hosi Neon Metin foka liu ba jurnalismu baziku, metodu ProblemTree Analysis, oinsa hakerek ho exersijiu oin-oin.

Tuir planu UNTL sei kontinua koopera ho Neon Metin hodi fahe mos matenek sira ne’ebe klean liutan.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here