Home Notisia TANE Konsumidor Sosializa Konaba Direitu no Dever Konsumidor Iha UNTL

TANE Konsumidor Sosializa Konaba Direitu no Dever Konsumidor Iha UNTL

549
0
Prezidente TANE Konsumidor, Antonio Ramos da Silva. [Foto: David da Costa | 14.09.2020]

Reportazen David da Costa

TANE Konsumidor serbisu hamutuk ho Departamentu Komuniaksaun Sosial, fakuladade Sensia Sosiais UNTL, hodi fahe informasaun konaba dever no diretu konsumidor sira-nian, atu simu sasan, serbisu ne’ebe iha kualidade no mos atu hatene informasaun loos kona-ba sasan sira-ne’ebe atu proteje sira-nia saude, seguransa no mos interese ekonomiku no hadia buat buat ne’ebe at.

Prezidente TANE Konsumidor, Antonio Ramos da Silva hateten Tane Konsumidor hakbesik ba konsumidor sira atu esplika konaba direitu no dever tuir konsumidor sira nian, tanba ne’e Tanke Konsumidor halo sosializasaun hodi promove direitu no dever konsumidor sira nian, tanbaiha Konstituisaun RDTL artigu 53 garante katak direitu konsumidor sira nian hodi consume sasan sira ne’ebe kualidade.

“Konsumidor sira ne’e konsiente kritiku, universitariu no depois sira iha faze de tranzisaun ba  iha kampu de traballo, ne’e  duni sira tenke iha bens informandu, atu nune’e bele sosializa hanoin ne’e ba iha familia no komunidade sira konaba dever no diretu konsumidor sira-nian”, hateten Antonio Ramos da Silva iha Kampus UNTL Kaikoli, 14/09.

Nia dehan problema ne’ebe konsumedor sira hasoru mak konaba ai-han, telekomunikasaun, ahi, serbisu no atendementu publiku, maibe sira sedauk hatene, tanba ne’e TANE Konsumidor hakarak halo sosializasaun ba komunidade bainhira hasoru problema, bele hatoo ba TANE Konsumidor

Iha fatin hanesan Dekano fakuldade Sensia Sosiais UNTL, Camilo Ximenes de Almeida agradese ba TANE Konsumidor tanba bele harii organizasaun ida ne’e, hodi bele defende diretu no dever liu-liu ba konsumidor sira.

“Hau hanoin ida ne’e importante, karik ita boot sira sosializa ba ita nia sosiedade sira para mais komprende  saida mak ida ne’e”, dehan Camilo.

Dekano ne’e mos husu ba organizasaun TANE Konsumidor labele sosializa iha Dili deit, maibe bele loke nia liras ba municipiu sira tanba importante tebes.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here