Home Notisia Konferensia Media Nain Reprezenta Iha KI, Gill: Hili Ema Ne’ebe Reprezenta Interese...

Konferensia Media Nain Reprezenta Iha KI, Gill: Hili Ema Ne’ebe Reprezenta Interese Media nian

236
0
Prezidente KI, Virgilio Guterres iha Delta Nova. [Foto: Santina Lucia da Costa | 15.09.2020]

“Ita hein katak hili ema ne’ebe ba reprezenta duni interese media ninian, maibe ninia funsaun boot liu mak, atu kontribui ba Konsellu Imprensa ninia mandatu, hodi defende independensia editorial ne’ebe independente husi poder politiku, poder ekonomiku, ne’ebe agora komesa metin ba dadauk”. Prezidente KI

Konsellu Imprensa (KI), realiza konferensia hodi hili mídia na’in sira, ba reprezenta orgaun komunikasaun sosial iha Konsellu Impresa Periodu 2020-2024, ne’ebe hala’o iha Salaun Delta Nova, Dili, loron 15/09.

Iha sesaun abertura ne’e, Prezidente Konsellu Imprensa (KI), Virgilio da Silva Guterres hateten,   konferensia media na’in ninian sai hanesan eventu ida ne’ebe ikus liu ba Konsellu Imprensa atu organiza hodi kompleta prosesu eleisaun membru Konsellu Imprensa nian hamutuk na’in 5.

“Konferensia ne’e hanesan mos ho konferensia 2 uluk, sei sai referensia ba ita hotu, liuliu ba Konsellu Imprensa atu kontinua hadia mai oin, atu nune’e prosesu to’o periodu ruma, hetan formatu ne’ebe bele akomoda, bele akumula ita nia preokupasaun sira ne’ebe ke durante ne’e mosu”, hateten Prezidente KI, Virgilio da Silva Guterres.

Prezidente Konsellu Imprensa hateten iha tinan 4 liu ba Konsellu Imprensa ninia aproximasaun hanesan uluk, barak liu aproximasaun pedagojika katak aproximasaun ne’ebe atu fo hanoin ba malu, fo hatene ba malu konaba lei, ladi’ak mak ida ne’ebe atu ita hotu hamutuk buka produz obra jornalistika, produz serbisu sira ne’ebe labele kontradiz ho buat sira ne’ebe lei bandu.

Prezidente KI dehan durante tinan haat nia laran, Konsellu Imprensa laiha aproximasaun, ema bolu dehan arbitrazen ka fo sansaun ba jornalista sira ka ba orgaun komunikasaun sosial sira, maske iha inflasaun balun ne’ebe Konsellu Imprensa notifika no mos ema hato’o. Konferensia ida ne’e mai fo apoiu tan ita nia koletividade, luta koletiva ida ne’ebe sei kontinua lao.

Nia mos dehan konferensia ida ne’e, media na’in sira sei hili ema ida ne’ebe bele ba koalia iha Konsellu Imprensa, atu defende interese barak liu iha komersial.  Iha media ne’e, iha buat rua mak hanesan editorial ho komersial, editorial mak koalia kona-ba jornalista sira no liberdade, iha komersial koalia kona-ba komersial no jestaun ninian interese.

“Ita hein katak hili ema ne’ebe ba reprezenta duni interese media ninian, maibe ninia funsaun boot liu mak, atu kontribui ba Konsellu Imprensa ninia mandatu, hodi defende independensia editorial ne’ebe independente husi poder politiku, poder ekonomiku, ne’ebe agora komesa metin ba dadauk. Poder politiku, poder ekonomiku sira komesa konsolida malu ona, sira bele sai poder ida ne’ebe bele impoin ba poder editorial ho liberdade imprensa ninian”, haktuir Virgilio da Silva Guterres.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here