Home Notisia PR Louva Joven Luciano Ho Grupu Nurak Sulin Hamutuk, Transforma Tasi Been...

PR Louva Joven Luciano Ho Grupu Nurak Sulin Hamutuk, Transforma Tasi Been Sai Bee Moos

813
0
Prezidente Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo ho espoza no Prezidente Comite 12 Novembru. [Foto: Media PR | 12.11.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

“Louva no apresia sira-nia kapasidade no vizaun empreendedora nu’udar exemplu diak ida ba juventude tomak. Sira-nia moris inspira konfiansa no esperansa ba Timor-Leste”. Prezidente Republika

Prezidente Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo Louva ba Joven Luciano dos Santos,  ho tinan 26, finalista departamentu Kímika, Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) nian, ne’ebé husi ninia peskiza akadémika, transforma tasi-been sai bee-moos.

Liu hosi komemorasaun Masakre 12 Novembru 1991 no loron nasional Juventude, Prezidente Republika deklara ba jovem sira katak apresia no louva tebes ba jovem matenek sira no kria serbisu ba sira nia-an rasik.

Prezidente Lu Olo dehan Luciano nia mehi ida ne’e hahú iha UNTL no nia lori fila fali ba nia aldeia Raimé, suku Vatuvou, postu administrativu Maubara. Luciano lori tinan 3, hahú husi tinan-2017 to’o tinan-2019 atu konsege realiza duni ninia mehi, liuhusi determinasaun no servisu maka’as hamutuk ho ninia kolega lubuk oan ida.

Iha tinan-2018, Luciano ho ninia maluk joven sira seluk, Olívio no Clotilde Nunes, harii grupu kooperativa ida hanaran Nurak Sulin Hamutuk, ne’ebé kompostu husi ema nain 8, atu hala’o servisu ida ne’e. Entre sira nain 8 ne’e, Luciano ho nia kolega ida de’it mak estuda iha universidade. Iha tinan-2019 mak sira konsege transforma tasi-been sai bee-moos. Luciano ho nia kolega sira konsege realiza ida ne’e ho sira-nia esforsu no rekursu rasik, lahetan tulun husi Estadu ka entidade privadu ruma.

Iha tinan-2020, kooperativa ida ne’e nia membru sai ema nain 25. Sira transforma tasi-been sai bee-hemu. Ohinloron, sira fornese bee sira ne’e ba kios no loja sira iha Postu Liquiçá no Postu Maubara.

Prezidente da Repúblika louva no apresia sira-nia kapasidade no vizaun empreendedora nu’udar exemplu diak ida ba juventude tomak. Sira-nia moris inspira konfiansa no esperansa ba Timor-Leste.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here