Home Notisia ANLA Organiza Workshop Sensibiliza Informasaun Konaba Lisensiamentu Ambiental

ANLA Organiza Workshop Sensibiliza Informasaun Konaba Lisensiamentu Ambiental

288
0
ANLA) organiza workshop konaba prosesu lisensiamentu ambiental. [Foto; Henrique | 30.11.2020]

Reportazen Henrique S. De Jesus

Agensia Nasional Lisensiamentu Ambiental (ANLA) organiza workshop hodi fahe informasaun konaba prosesu lisensiamentu ambiental. Workhsop ho tema, “Hadi’a ita nia Ambiente hodi Liu Husi Planu Jestaun Diak no Amigavel Hodi Kontribui Ba Dezenvolvimentu”, atu ema hatene konaba prononetes armajenamentu no industria Tahu ho Tempe, hodi sira trata lisensa jere jestaun ambiental ho diak, atu bele fo impaktu diak ba komunidade sira.

Diretor Ezekutivu Agensia Nasional Lisensiamentu Ambiental, Antonio Lelo Taci hateten, durante ne’e kuaze hetan keixa husi komunidade sira, tamba ne’e halo aproximasaun ho sira oinsa bele trata lisensiamentu  ambiente, atu prevene buat sira ne’e hotu primeiru mak sira tenki trata lisensa, jere jestaun ambiental, atu nune’e labele fo impaktu ba ita nia komunidade sira.

Nia hatutan oras ne’e dadaun Agensia Nasional Lisensiamentu Ambiental mos identifika ona fatin ba industria Tahu ho Tempe ne’ebe mak komunidade sira sempre hato’o keixa no iha Armajen balun ne’e mak ahi han.

“Oras ne’e dadaun ita hotu hatene iha armajen balun ne’ebe mak ahi han hanesan iha Bebonuk, Delta no ami identifika tiha ona kazu sira ba industria produsaun tahu ho tempe ha’at ka lima, fatin ne’ebe ami identifika sempre hetan keixa husi komunidade sira mak fatin ida iha Hera, Tasi-Tolu, Comoro, Aimutin inklui Surik-Mas nian”, informa Diretor Antonio iha Tower Fatuhada, 30/11/2020

 Iha fatin hanesan kompania ne’ebe produsu Tempe, Agustina Torrezao hateten durante ne’e sira hasoru dezafiu bo’ot bainhira komunidade sira sempre hato’o keixa, relevante ho produsaun Tempe nia be’en ne’ebe iis hodi la fo satisfasaun ba komunidade sira ne’ebe hela besik.

“Durante ne’e ami senti hanesan difikuldade ba ami mak komunidade sira sempre ba hato’o keixa ne’e mak Agensia Nasional Lisensiamentu Ambiental sira sempre ba fo hatene ba ami katak, ami tenki halo mos no labele husi be’e foer arbiru tamba komunidade sira kestiona makas los no ida ne’e sei fo impaktu ba ita nia saude”, konfesa Agustina

Agustina husu atu governu kria kondisaun ne’ebe diak, hodi sira bele halo produsaun ba tempe no tahu, para fasil ba governu hodi halo kontrolu no sei la fo impaktu ba komuidade sira nia saude.

“Ami loron ida produs tempe la barak mais ou menus loron ida halo karon ida ka rua, depende ba ami nia langganang no ami bele hetan $100 dolar loron ida”, tenik Agustina

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here