Home Notisia CNRT Kestiona Sedauk Selu Salario Decimo Terseiro, Rui Gomes: Salariu Haruka Hotu...

CNRT Kestiona Sedauk Selu Salario Decimo Terseiro, Rui Gomes: Salariu Haruka Hotu Ona

1593
0
Ministru Finansas, Dr. Rui Gomes. [Foto: Copyright Hoje Macau | 06.01.2021]

Reportazen Francisco JDA

Iha Parlamentu Nasional, ohin (6/01), Bankada opozisaun Congresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT), Patrocino Fernandes kestiona selu salario decimo terseiru staff balun mak seidauk simu maski orsamentu iha hela.

Ba kestaun ne’e Neon Metin halo entrevista ho Ministru Finansas, Dr. Rui Gomes via mesenger, responde katak salario haruka hotu ona ba banku. Banku seluk la problema, BNCTL mak iha problema uituan ne’e mak atrazu. Loron hirak tan salariu decimu terseiru simu hotu ona.

“Salário haruka hotu ona. Balun sira negativu resolve nebe no procesa kedas iha 31 Dezembro 2020, foin mak bele haruka iha segunda feira dia 4 Janeiro 2021.  Banku sira seluk laiha problema. BNCTL deit mk ohin kontaktu mai dehan lista salario ho montante osan la hanesan. Ohin sei identifika hela aban mak sei notifika fali BNCTL. Ida nee mak kauza atrazu. Laos falha Ministeriu Finansas nian. Hein loron balun tan sei simu hotu salário desimu terseiru”, Ministru Rui Gomes esplika via messenger. 

Ministro Rui Gomes mos datete katak nia esplika tiha ona iha PN katak instituisaun sira nebe orsamentu surplus simu ona. Instituisaun sira nebe orsamentu defisit, kalkulasaun lao hela no tenke foti husi Fundu Rezerva Kontinjensia.

Antes ne’e, bankada opozisaun Congresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT), Patrocino Fernandes ba jornalista sira hateten, se Ministro Financas dehan osan iha tanba saida mak ema nia salario Decimo terseiro seidauk selu hosi parte ida, orsamentu iha maibé iha parte seluk ema nia direitu la selu.

“Bainhira orsamemtu jerál 2021 promulgadu ona bainhira taka ona sistema,  orsamemtu restu ka saldo la konsege gasta hotu iha tinan 2020, orsamemtu ne’e ita bolu tranzitadu ba tinan oin, ne’e la’ós problema ida mais tanba sa la selu ema nia salario, governu nia kapasidade kiik oan maibé hakarak han ne’e mak boot la halimar, kapasidade gasta osan oituan, kapasidade husu osan boot”,  hatete Patricinio Fernandes iha PN, 06/01

Relasiona ho asuntu ne’e jornalista konfirma ho Presidente Komisaun C Parlamentu Nasionál, Maria Angelica Rangel hatete katak tuir lei Presidente RDTL Promulga ona, governu mak sei ezekuta maibé governu prepara dekretu hafoin bele ezekuta ba kada ministeriu.

“Naturalmente halo pedidu levantamentu ba banku Central, no sira mak sei halo pedidu ba ita nia osan ne’ebé tau iha fundu, entaun pedidu tinan kotuk nia saldo iha hela, tanba ne’e mak sira uza saldo ne’ebé mak sei iha”, hateten Maria Angelica.

Nia afirma tan katak bainhira tama ona iha konta bele ezekuta maibe kuandu seidauk foti, iha fundu lei ne’e kaduka iha loron 31, ne’ebe Ministeriu Finansas nia deklarasaun katak sira sei uza saldo ne’ebé iha hela, konta tezouru hodi finansia atividade ne’ebé sei pendente ba orsamemtu COVID-19, orsamemtu seidauk selu funsionariu decimo terseiro, ida ne’e mak governu aplika hela saldo ne’ebé sei iha tezouru” hatete Presidente Komisaun C.

Nia mos dehan kompromisu ne’e iha ona saldo, tezouru atu selu kompromisu mak ezemplu governu hatama meja no kadeira, ne’e kompromisu ona governu tenki selu ho orsamemtu 2020 nian, labele ho orsamemtu 2021 tuir lei haruka.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here