Home Notisia TR Deskobre Relatoriu Kontas 2019 Ezekuta Fundu Kontijensia La Tuir Lei

TR Deskobre Relatoriu Kontas 2019 Ezekuta Fundu Kontijensia La Tuir Lei

1270
0
Prezidente Tribunal Rekursu (TR), Deolindo dos Santos. [Foto: Francisco JDA | 27.01.2021]

Reportazen Francisco JDA

“Deskobre iha relatorio kontas mak viajen estranjeiros barak mak akontese, entidades barak hetan kustu viajen, maibé sira mós lori fali tan osan adiantamentu despeza ne’ebé tuir loloos labele halo”. Prezidente TR

Prezidente Tribunal Rekursu (TR), Deolindo dos Santos hala’o audensia ho Presidente Komisaun C Parlamentu Nasionál, hodi koalia kona ba paraser ba kamara konta estadu nian tinan 2019.

Ba jornalista sira Prezidente Tribunal Rekursu hateten katak, informasaun ne’ebé deskobre iha relatorio camara de contas nian mak sei iha nafatin ezekusaun orsamentu ba programa sira ne’ebé la preve orsamentu, mais foti fali osan hosi fundu kontijensia enkuantu lei la permite, tanba lei hatete katak fundu kontijensia ne’e, ba buat ne’ebé urjente, la’ós taka ba programa sira ne’ebé la iha orsamentu.

Tuir nia problema seluk ne’ebé deskobre iha relatorio kontas mak viajen estranjeiros barak mak akontese, entidades barak hetan kustu viajen, maibé sira mós lori fali tan osan adiantamentu despeza ne’ebé tuir loloos labele halo, tanba ne’e rekomenda kestaun lubun ida ba governu no sekarik la kumpre buat ne’e sei repete nafatin.

“Kámara de contas rekomenda tinan hira liu ba tiha ona, enkuantu la kumpri buat sira ne’e kontinua nafatin, ida ne’e mak hakarak ka lakohi iha kestaun balun ne’ebé difisil atu kumpri. Iha rekomendasaun sira ne’e iha kestaun balun ne’ebé simplesmente atu kumpri, maibe se la kumpru buat sira ne’e akontese no repete”, hatete Deolindo dos Santos iha Parlamentu Nasionál, 27/01

Nia realsa tan rekomendasaun ne’ebe kámara kontas hato’o ba governu hamutuk 100 resin, atu nune’e governu bele hare no adia prosesu ezekusaun orsamentu.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here